Ilija Babić

Ilija Babić

 

Mail adresa: ilija.babic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Pravne nauke

Predmeti:
Pravo intelektualne svojine

Ilija Babić je diplomirao, i magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tokom karijere obavljao je dužnosti sudije i predsednika Opštinskog suda u Gračanici,kao i sudije Upravnog suda, a kasnije i Vrhovnog suda BiH. Na institutu za uporedno pravo učestvovao je u izradi više naučnih projekata. Nakon toga bio je angažovan na poziciji sudije Saveznog suda, a zatim i na mestu predsednika upravnog odeljenja Saveznog suda.

 • PRODAJA SA OBROČNIM OTPLATAMA CIJENE, Svjetlost Sarajevo, 1982.
 • UGOVOR O UGOSTITELJSKOJ OSTAVI, Službeni list SRBiH, Sarajevo 1988.
 • KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA, Službeni list SRBiH, Sarajevo, 1990.
 • KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJU REPUBLIKE SRBIJE I ZAKON O NASLJEĐIVANJU REPUBLIKE CRNE GORE S OBJAŠNJENJIMA. “Službeni list SRJ”, Beograd, 1996.
 • KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJU, drugo izmenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje, Službeni list SRJ, Beograd, 2002, treće prošireno i dopunjeno izdanje “Službeni list SCG” 2005, četvrto dopunjeno i prošireno izdanje, “Službeni glasnik RS”, 2013.
 • KOMENTAR ZAKONA O BRAKU I PORODIČNIM ODNOSIMA “Službeni list SRJ”, Beograd , 1999 (strana 539); drugo prošireno i dopunjeno izdanje, Službeni list SRJ, Beograd, 2002.
 • PRIVREDNO PRAVO, PRVI DEO (Uvod u privredno i imovinsko pravo; Stvarno pravo i Opšti deo obligacionog prava), udžbenik, Policijska akademija, Beograd, 1998.godine.
 • PORODIČNO PRAVO, udžbenik, I izdanje, Službeni glasnik RS, Beograd, 1999; II izdanje, Pravni fakultet Univerziteta “Sinergija” u Bijeljini, 2007.
 • OSNOVI IMOVINSKOG PRAVA, udžbenik, Službeni glasnik RS, Beograd, 2003; drugo prošireno i dopunjeno izdanje 2006
 • PRAVO EVROPSKE UNIJE (skripte za studente), Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd, 2006.
 • OSNOVI IMOVINSKOG PRAVA – UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I STVARNO PRAVO, udžbenik, Službeni glasnik RS, Beograd, 2007, 2008, 2009 i 2010.
 • PRIVREDNO PRAVO, udžbenik, Univerzitet “Singidunum”, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd, 2005 prvo izdanje, drugo izdanje 2006, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje 2007 i 2009.
 • NASLEDNO PRAVO, udžbenik, Službeni list SCG, Beograd, 2005. prvo izdanje; 2007 drugo izdanje; a izdavač trećeg, izmenjenog i dopunjenog izdanja „Službeni glasnik RS“, 2008. Suizdavači četvrtog izmenjenog i dopunjenog izdanja ovog udžbenika 2011.su „Službeni glasnik“ i Fakultet za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu
 • UVOD U GRAĐANSKO PRAVO; STVARNO PRAVO, priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Projuris, Beograd, prvo izdanje 2005, drugo izdanje 2006, treće izdanje 2007, četvrto 2009, peto 2012.
 • UGOVORI GRAĐANSKOG PRAVA – POSEBNI DEO OBLIGACIONOG PRAVA, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2006, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje 2008.
 • OBLIGACIONO PRAVO – opšti deo, Fakultet za evropske pravno – političke studije Sremska Kamenica i Služberni glasnik RS, Beograd, 2008.
 • LEKSIKON OBLIGACIONOG PRAVA, Službeni list SRJ, Beograd 1997. godine; drugo dopunjeno i prošireno izdanje, Službeni list SRJ, Beograd 2001. godine, a izdavač trećeg dopunjenog i proširenog izdanja bio je “Službeni glasnik RS” 2008.
 • UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I STVARNO PRAVO, priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Pravni fakultet u Beogradu i “Službeni glasnik RS”, prvo izdanje 2008, drugo izdanje 2010, treće izdanje 2012, četvrto izdanje 2013.
 • GRAĐANSKO PRAVO, udžbenik, Pravni fakultet u Banjoj Luci, Banja Luka 2008
 • NASLJEDNO PRAVO, udžbenik, Pravni fakultet Banja Luka, prvo izdanje 2010, drugo izdanje 2012.
 • UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, udžbenik, Pravni fakultet Banja Luka, 2011.
 • GRAĐANSKO PRAVO Knjiga 1. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, udžbenik, „Službeni glasnik“ i Fakultet za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu, Beograd 2011.
 • GRAĐANSKO PRAVO Knjiga 2. STVARNO PRAVO, udžbenik, „Službeni glasnik“ i Fakultet za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu, Beograd 2012.