Angelina Milosavljević

Angelina Milosavljević

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Istorija umetnosti

Predmeti
Istorija umetnosti

Diplomirala je na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 1995. godine, gde je kasnije završila doktorske studije. Magistrirala je na Department of History of Art and Architecture, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA, 2003.

Od 1995. do 2003. godine radila kao istraživač, a zatim i kao asistent, na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Po povratku iz USA, 2007. godine, angažovana na Fakultetu savremenih umetnosti u zvanju docenta, a zatim i vanrednog profesora. Trenutno zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije, u zvanju vanrednog profesora. Gostovala kao predavač 2010. i 2011. godine na programu doktorskih studija Seminara za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 • Projekat “Modernizacija zapadnog Balkana”, Filozofski fakultet, Beograd, Ministarstva za nauku pod brojem IO 177099, ciklus 2011-2017.

Članstvo u domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama:

 • RSA (The Renaissance Society of America)
 • ICOM (International Council of Museums)
 • ESA (European Society for Aesthetics)
 • Član Saveta Centra za muzeologiju i heritologiju (CmiH), Seminara za muzeologiju i heritologiju, Odeljenje za Istoriju umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, od 2010. godine.

Članstvo u redakcijama časopisa:

 • 2011 – član redakcije časopisa Kruševački zbornik, Kruševac
 • 2009 – 2017. član redakcije časopisa Kultura Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Beograda

Recenzent monografija i naučnih radova u stručnim i naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu, kao i recenzent naučnih i stručnih projekata.

Monografije:

 • Umetnost 15. veka u Firenci, PUNKT, Beograd 2012.
 • Prezentacija i legitimacija vladara u dekoraciji renesansnog studiola, PUNKT, Beograd 2013.
 • Skladište. Smisao i funkcija skladišta u umetničkom sistemu Leonida Šejke, PUNKT, Beograd 2014.

Članci u stručnim i naučnim publikacijama:

 • “Defunkcionalizacija forme. Modernistički obrt u opusu slikara Leonida Šejke”, Forma i funkcija u slovenskim jezicima i tekstovima kulture, Poznanskie studia slawistyczne, 13, 2017, u štampi.
 • “From a Precept to a Regulation of Renaissance Household. Leon Battista Alberti’s Della Familia and Anonimous’ Ordine et officij de casa de lo Illustrissimo Signor Duca d’ Urbino”, Acta medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinae 8, 2016, u pripremi
 • Spekulativna misao i pobuna protiv pravila u poznoj manirističkoj umetničkoj teoriji: shvatanje pojma disegno u „Ideji“ („Idea“, 1607) Federika Cukarija (Federico Zuccari), Culture, Skopje, 2016, u pripremi
 • An Artist In and Out of System in Early Modern Florence. Social Context and Struggle for Establishment of Personal Position of Young Giorgio Vasari as Reflected in His Letters of 1534-1536, Art and Politics in Europe in the Modern Period, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018, u pripremi
 • “Politika pretočena u jezik umetnosti u starim umetničkim praksama: Firenca 1539. i Francuska u 18. veku (Žak Luj David i građanski portret u doba Terora)”, Kultura 152, 2016, 119-137.
 • “Prostor roda i dekoruma. Interpretacije Rafaelove ‘Fornarine’ i Karavađovog ‘Bolesnog Bahusa’ umetnice Sindi Šerman”, Društvo i prostor. Epistemologija prostora, društveni prostor i kulturnoistorijska značenja, urednici Pavle Milenković, Snežana Stojšin i Ana Pajvančić-Cizelj, Srpsko sociološko društvo – Filozofski fakultet u Novom Sadu Institut za uporedno pravo u Beogradu, Novi Sad 2015, 361-372.
 • “Film je mrtav! Živio film! Peter Greenaway o budućnosti medija”, In Medias Res. Časopis za filozofiju medija, Vol 4, br. 7, 2015, 1060-1074.
 • “Nova muzeologija kao činjenica savremenosti”, Kultura 144, Beograd 2014, 9-10, 11-37.
 • “How to Create a Perfect Beauty in Art and in Reality? On the Culture of Beauty, Its Contemporary and Early Modern Ramifications, and the Foundation of the Iconography of “Dove Real Beauty” Campaign in Early Modern Art and Theory. An Art-Historical View”, Kultura 141, Beograd 2014, 101-126.
 • “Kustos ili kurator za 21. vek. Jedan pogled polemičkog tona”, Kruševački zbornik 16, Narodni muzej Kruševac, 2014, 63-70.
 • “Osvrt sa povodom: Original i kopija. Strategija tehničke zaštite kulturnih dobara i održivog razvoja na primeru umetničkih dela italijanske renesanse”, Zbornik radova Muzeja primenjene umetnosti 9, Beograd 2013, 146-149.
 • “Žive slike”. Aretinov odgovor na Vazarijev opis apparata dizajniranih povodom ulaska Karla V u Firencu 30. aprila 1536. godine, PROSTORI PAMĆENJA, Zbornik radova Tom 2, Umetnost – Baština, uredili D. Bulatović i M. Popadić, Beograd, Filozofski fakultet u Beogradu i Odeljenje za istoriju umetnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2013, 1-8.
 • “Muzejski predmet i njegova rečitost u pandechion-u renesansne i savremene muzejske prakse”, Zbornik Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini, Knjiga I, tom 2, pripredila Angelina Milosavljević, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Narodni muzej Kruševac, Beograd 2013, 133-148.
 • “A Finding on the Iconography of the Decans in the Representation of the Month of December in the Sala dei Mesi in Palazzo Schifanoia, Ferrara”, Godišnjak za društvenu istoriju, 2012, 57-73.
 • “Reč u pratnji slike. Dinastički interesi porodice Mediči i slikar Đorđo Vazari. Portreti Lorenca Veličanstvenog (1533) i vojvode Alesandra de’ Medičija (1534)”, Zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 28-29. oktobar 2011, Knj. III, Kragujevac 2012, 305-314.
 • “The Spectacular Auditorium of 1539: Decoration of an Ephemeral Theatre in the Service of Duke Cosimo de’ Medici’s Political Propaganda”, Theatre Space after 20th Century, Thematic Proceedings of the 4th International Scientific Conference in the Cycle Spectacle – City – Identity, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2012, 116-133.
 • “Bodin Vuksan, Humanističke osnove amblematske literature (XVI-XVII vek), Per Aspera, Beograd 2008.”, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40, 2012, 308-312.
 • “Humanističko obrazovanje kao mogućnost objedinjenog diskursa o svetu”, Knjiga radova [elektronski izvor] i knjiga apstrakata, Prvi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, 14-16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija (Proceedings of The First Scientific Symposium with International Participation Theory and Practice of Science in Society: from Crises to Knowledge Society, 14th-16th November 2012, Belgrade, Serbia), urednici Dragica Trivić, Dragan Bulatović, Vojin Krsmanović, Hemijski fakultet, Beograd, 238-244.
 • “Brisanje tradicionalnih umetničkih formi: barokna pozornica u filmovima Pitera Grinaveja (Peter Greenaway)”, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije U potrazi za umetničkom formom: između književnosti, pozorišta, filma i drugih medija, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 26-28. april 2012, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd 2012, 145-148.
 • “Some Meanings of Ars Theatrica from Hugo of St. Victor to Leone de’ Sommi”, 1st International Scientific Conference in the cycle “What is scene design?” Scene Design – Between Profession, Art and Ideology, Edited by Rаdivoje Dinulović and Milena Krklješ, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, 15-16 December 2012, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2012, 116-123.
 • “Galateo o lepom ponašanju. Bonton Đovanija dela Kaze iz 1558. godine”, Kultura 137, Beograd 2012, 110-126.
 • “Ima li nam spasa bez Domestosa? Docere i persuasio: Strašni Sud u potrošačкom društvu”, Zborniк radova Fakulteta dramsкih umetnosti, 17, 2010, 209-217.
 • “Za društvo učenja i znanja. Humanističke nauke: šta im fali?”, Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, 5. međunarodni simpozijum, Deo 1, priredili Mirčeta Danilović, Slobodan Popov, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Prirodno matematički fakultet, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 2009 (Čačak, Fakultet tehničkih nauka), 751 strana i grafički prikazi, tabele, 539-543.
 • i D. Bulatović, “Dokumentacijski standard za trezoriranje muzealija u centralnoj muzejskoj službi Crne Gore”, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n.s., 3, Cetinje, 2007, 251-274.
 • “Venerino predanje”, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n.s., 2, Cetinje, 2007, 34-40.
 • “Studiolo kao predmet istraživanja u istoriji umetnosti i istoriji kolekcionarstva”, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n.s., 2, Cetinje, 2005-2006, 121-145.
 • “Ars Memoriae ulazi u muzej (?)”, Istorija umetnosti 1-2 (Godišnjak Društva istoričara umetnosti Srbije, n.s), Beograd 2002, 81-96.
 • i D. Bulatović “Baština i rat: cinizam nužnosti”, Nova srpska politička misao, Posebno izdanje 1, 1999, Beograd, 2000, 237-250.
 • “Đuzepe Arčimboldo, Ingegnosissimo pittor fantastico“, Sveske 45-46, Pančevo, mart 1999, 215-221.
 • “Umetnički sistem Leonida Šejke i aktivno-stvaralački eshatologizam Nikolaja Berdjajeva”, emitovan na III programu Radio Beograda 24, 25, 26. septembra 1998.
 • Bora Iljovski. Sveobuhvatna dokumentacija, Centar za savremenu umetnost Fonda za otvoreno društvo, Beograd, 1996/1997.

Urednik zbornika radova i temata u časopisima:

 • Urednik temata “Estetizacija politike – politizacija umetnosti”, Kultura 152, 2016.
 • Urednik temata “Humano, transhumano, posthumano u umetnosti i kulturi”, Kultura 152, 2016.
 • Urednik temata “Kontekst u savremenoj umetnosti i medijima”, Kultura 147, 2015.
 • Urednik temata “Nova muzeologija između teorije i prakse”, Kultura 144, 2014.
 • Urednik temata “Umetnost kao medij masovne komunikacije”, Kultura 131, 2011.
 • Urednik zbornika Zbornik Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini, Knjiga I, tom 2, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Narodni muzej Kruševac, Beograd 2013.

Učešće na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu:

 • “Od ‘Ciglane’ do ‘Savamale’. Revitalizacija industrijskog nasleđa Beograda”, Treća regionalna naučna konferencija ICOM SEE, Rezultati revitalizacije kutlurne i prirodne baštine u regionu Jugoistočne Evrope u periodu od 2006. do 2016, Alfa BK Univerzitet, Beograd, 8-11. decembar 2016.
 • “Starinarenje kao heritološka disciplina. Između impulsa i koncepta”. Plenarno izlaganje. I međunarodni naučni skup Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju, Kosovska Mitrovica – Zvečan, 4-6. novembar 2016.
 • “Giorgio Vasari between Apelles and Metrodorus of Athens. The Exchange of Letters between Vasari and Aretino in 1536”, Sixteenth Century Society Conference, Bruges, Belgium, August 18-20, 2016.
 • “Spekulativna misao i pobuna protiv pravila u poznoj manirističkoj teoriji: shvatanje pojam disegno u ‘Ideji’ (‘Idea’, 1607) Federika Cukarija (Federico Zuccari)”, International Conference Reinvesting Culture in Art, Humanities & Social Sciences, Faculty of Media and Comminications, Belgrade & Center for Culture and Cultural Studies, Skopje, Macedonia, May 26-28, 2016.
 • “An Artist In and Out of System in Early Modern Florence. Social Context and Struggle for Establishment of Personal Position of Young Giorgio Vasari as Reflected in His Letters of 1534-1536”, Art and Politics in Europe in the Modern Period, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, Croatia, June 29-July 2, 2016.
 • “The Sacrifice fo a (Political) Cause. Peter Greenaway’s and Saskia Boddeke’s ‘Obedience’,s 2015”, The 4th Annual International Conference of the CCCS 2016: “Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders” (MDTB), Center for Culture and Cultural Studies, Skopje, Macedonia, September 1-3, 2016.
 • “Italijanski futurizam i moda. Manifesti o ‘antineutralnom’ odelu”, III Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem POLITEHNIKA-2015, Beograd, 4. decembar 2015. Sekcija: Dizajn i tehnologije, Teorijski koncept u polju kreativnog stvaralaštva, Beogradska Politehnika, 4. decembar 2015.
 • “Prostor roda i dekoruma. Interpretacije Rafaelove ‘Fornarine’ i Karavađovog ‘Bolesnog Bahusa’ umetnice Sindi Šerman”, Međunarodna naučna konferencija “Društvo i prostor”, Filozofski fakultet, Novi Sad, 25-26. septembar 2015.
 • “The Humanities. The Concept of Transdisciplinarity and Digital Humanities as Strategies of Organization of Knowledge in the New Encyclopedic Era”, International Conference Beyond the Crisis in the Humanities: Transdisciplinary Transformations of Contemporary Discourses on Art and Culture, Faculty of Media and Communications, Singidunum University, Belgrade, Serbia, 24-25 April, 2015.
 • “Umetnost kao istraživanje. Naučna saznanja i razvoj novih tehnologija u ostvarenjima umetnika i reditelja Petera Greenawaya”, Drugi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem Teorija i praksa nauke u društvu: izazovi i perspektive, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 6 – 7. Novembar 2014.
 • “Film je mrtav! Živeo film! Peter Greenaway o budućnosti medija”, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofije medija: Budućnost medija, Hrvatsko filozofsko društvo, Sveučilište Sjever, Centar za filozofiju medija i medijska istraživanja, Cres, Hrvatska, 18-21. septembar 2014.
 • “Giorgio Vasari as Metrodorus of Athens. Pietro Aretino’s Response to Vasari’s Description of the Apparati Designed for Charles V’s Entry into Florence, April 30, 1536”, The Renaissance Society of America Annual Meeting, New York, March 27-29, 2014.
 • “Others in Heritology: Private Collectors’ Nostalgia and Creation of Local and Personal Memories”, International Conference “Cultural Memory”, Skopje, Macedonia, September 5-7, 2013.
 • “Media and Public in Representations of Charles V’s Empire. The Imperial Progress through Italy in 1535 – 1536 and Its Visual Patterns”, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija MEDIJI I JAVNOST / The International Interdisciplinary Symposium of the Philosophy Media MEDIA AND PUBLIC, Dubrovnik, Croatia, 15 – 17. 11. 2013.
 • “Vasari on the Apparati Designed for Margaret of Austria’s Entry into Florence on June 3, 1536″, The Renaissance Society of America Annual Meeting, San Diego, CA, April 4-6, 2013
 • “Kustos ili kurator za 21. vek”, Druga nacionalna godišnja konferencija muzeologije i heritologije, Filozofski fakultet, Beograd, 12-15. decembar 2012.
 • “Projekat Dokumentacijskog standarda za trezoriranje muzealija Seminara za Muzeologiju i heritologiju, kao još uvek nepotrošena mogućnost njegovog ostvarenja u budućnosti”, Druga nacionalna godišnja konferencija muzeologije i heritologije, Filozofski fakultet, Beograd, 12-15. decembar 2012.
 • “Some Meanings of Ars Theatrica from Hugo of St. Victor to Leone de’ Sommi”, 5th International Conference Scene Design – Between Profession, Art and Ideology, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia, December 15-16, 2012.
 • “Kako stvoriti idealnu Lepoticu? Kampanja “Dove (Natural) Beauty” kao prilog istoriji pojma podražavanja prirode i njenog prevazilaženja: ilustracija procesa studije, selekcije i idealizacije”, plenarno izlaganje, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija (2012.) Umjetnost i mediji / International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media (2012.) Art and Media, Opatija, Hrvatska/Croatia, 19 – 22. 9. 2012.
 • “Brisanje tradicionalnih umetničkih formi: barokna pozornica u filmovima Pitera Grinaveja (Peter Greenaway)”, Međunarodna konferencija U potrazi za umetničkom formom: između književnosti, pozorišta, filma i drugih medija, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 26-28. april 2012.
 • “Nasleđe muzeologije kao humanističke prakse”, Naučna konferencija Muzeologija, nova muzeologija i nauka o baštini, Filozofski fakultet, Beograd, 29. novembar 2011.
 • “A Spectacular Auditorium of 1539: Cosimo de’ Medici’s Political Propaganda”, 4th International Conference Theatre Space after 20th Century, Uzice, Serbia, 7-9 November, 2011.
 • “Reč u pratnji slike. Dinastički interesi porodice Mediči i slikar Đorđo Vazari. Portreti Lorenca Veličanstvenog (1533) i vojvode Alesandra de’ Medičija (1534)”, Sekcija Reč i slika – ikonografija i ikonografski metod, VI međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 28-29. oktobar 2011.
 • “Humanističko obrazovanje kao otvorena ponuda objedinjenog diskursa o svetu”, Naučni skup Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne i međugeneracijske perspektive, Hemijski fakultet, Beograd, 6. jun 2011.
 • “Žive slike”. Aretinov odgovor na Vazarijev opis apparata dizajniranih povodom ulaska Karla V u Firencu 30. aprila 1536. godine, Međunarodni naučni skup Prostori pamćenja: arhitektura, baština, umetnost, Filozofski fakultet, Beograd, 13-15. april 2011.
 • “Duke Alessandro and Vasari as Alexander and Apelles”, Panel Vasari at the 500-Year Mark III: Constructing the Artist, The Renaissance Society of America Annual Meeting, Montreal, Canada, 24-26 March, 2011.
 • “An Identity in Peril. The 1539 Festivities for Cosimo de’ Medici and Eleonora of Toledo. Images of the Medici Lineage in the Service of Cosimo’s Legitimation as the Ruler of Florence”, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Pitanja identiteta“, “19. dani Frane Petrića”, Cres, Hrvatska, 19-22. septembar 2010.
 • “The Florentine Ceremony as the Florentine History: from the Republic’s libro cerimoniale to the Medici Nobility”, Panel Images, Ideas and Rythms. From Word to Image, The Renaissance Society of America Annual Meeting, Venezia, 7-11 April, 2010.
 • “Uticaj umetničke teorije na umetnost: kodifikacija jezika umetnosti u delu Leona Batiste Albertija i njegov uticaj na renesansnu umetničku praksu”, Simpozijum “Uticaj estetike na umetnost”, Godišnji skup Estetičkog društva Srbije, Beograd, 3-4. decembar 2009.
 • “Ima li nam spasa bez Domestosa? Docere i persuasio: Strašni Sud u potrošačkom društvu”, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija i mediji, “18. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 20.-23. septembar 2009.
 • “Za društvo učenja i znanja. Humanističke nauke: šta im fali?” (For a Society of Learning and Knowledge What is Wrong with Humanities?”), “Peti međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja“, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike: CNTI, Novi Sad, 19-21. jun 2009.
 • “Humanističke nauke: reafirmacija pojma” (“The Humanities: Reaffirmation of the Concept”), Naučni skup “Država, nauka, kultura”, Etnološko-antropološko društvo Srbije (Serbian Ethnological and Anthropological Society), Beograd, 11-12. jun 2009.
 • “Appropriation of an Ancestor’s Impresa as a Means of Justification of Political Position: A Reinterpretation of Duke Federico da Montefeltro’s Impresa of Laurel”, The Renaissance Society of America Annual Meeting, Chicago, IL, USA, 3-5 April, 2008.
 • “Afroditino zaveštanje”, referat na stručnom skupu Univerzitet između pada i nade, Savet za saradnju nevladinih organizacija, Centar za unapređivanje pravnih studija, Alternativna akademska obrazovna mreža, Udruženje profesora i istraživača, Beograd, 14. jun 2000.
 • “Umetnički sistem Leonida Šejke i aktivno-stvaralački eshatologizam Nikolaja Berdjajeva”, Međunarodni simpozijum Ruska emigracija u srpskoj i drugim slovenskim kulturama XX veka, Filološki fakultet, Beogradski Univerzitet, Beograd, novembar 1997.

Prevodi knjiga:

 • Entoni Blant, Umetnička teorija u Italiji 1450-1600, Clio, Beograd 2004.
 • WTJ Mitchell, Šta slike žele, FMK, Beograd, 2016.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.