Optimalni akademski i profesionalni uslovi za rad i razvoj nastavnika i saradnika

Fakultet savremenih umetnosti, od trenutka kada je postao deo LINK edu Alliance, okuplja referentne akademske i profesionalne veličine iz različitih naučnih, stručnih i umetničkih polja i oblasti. Zahvaljujući snažnoj profesionalnoj i upravljačkoj podršci osnivača, FSU svojim studentima i nastavnicima omogućava odlične uslove za razvoj, najsavremenije profesionalne i obrazovne standarde, vrhunske tehnologije i softvere za rad.

Kao deo međunarodne obrazovne alijanse – LINK Educational Alliance – nastavnici i saradnici na FSU imaju profesionalnu podršku u razvoju svojih akademskih karijera i napretku u nastavnička zvanja, mogućnost dodatne afirmacije u međunarodnim krugovima, kao i mogućnost dodatne zarade, putovanja i mobilnosti kroz EU projekte.

Zbog optimalne kombinacije vremena provedenog u nastavi i posvećenosti usavršavanju i sticanju naučnih i stručnih referenci i kompetencija, kao i zbog različitih servisa i podrške osnivača, naši nastavnici i saradnici imaju uslove da ostvaruju najbolje rezultate.

Kreativna oaza za rad nastavnika i saradnika na FSU!

Nastavnici i saradnici na FSU rade u ambijentu u kom se osećaju prijatno. Nastava se u okviru nastavnog plana i programa organizuje u kreativnoj oazi na Fakultetu savremenih umetnosti, na adresi Svetozara Miletića 12, Beograd.

 • Kreativni distrikt mogućnosti
 • Nesagledivo veliki prostor za rad, eksterijer i enterijer sa raznovrsnom namenom – od radionica za manuelni rad do savremenih prostora za prezentacije 
 • Izuzetna gradska lokacija u kvartu koji se iznova menja i oblikuje
 • Na prvom mestu lјubaznost osoblјa, kao i kvalitetan, učen, stručan i društveno istaknut kolektiv 
 • Otvorenost za predloge i kreativne projekte, podrška ličnom razvoju i u akademskom i u umetničkom kontekstu
 • Mogućnost predlaganja, izlaganja, unapređenja i projektnog delovanja, kao i ostvarivanja saradnje sa institucijama i ličnostima
 • Sistemski brižlјiv izbor kadrova, ali i kandidata studenata zarad što kvalitetnije kreativne i akademske atmosfere sa obe strane katedre

Modaliteti rada nastavnika i saradnika na FSU

Za razliku od velikog broja visokoškolskih ustanova u našoj zemlji i regionu, uključujući i one koje je osnovala država, FSU je pronašao najbolji model rada, u okviru kog naši zaposleni postižu balans između privatnog života i rada i ostvaruju stimulativne zarade.

U okviru više različitih modaliteta radnog angažovanja koji su zaposlenima na raspolaganju, u skladu sa regulativom iz oblasti visokog obrazovanja, naši nastavnici modeliraju svoja radna zaduženja, gradeći radni angažman po sopstvenoj meri, tj. meri svojih potreba.

Model 1: Pun fond nastave

uključuje dolazak na lokacije Fakulteta u toku semestra i ispitnih rokova u danima kada se realizuju nastava, vežbe, ispiti, konsultacije sa studentima, dežurstva i sastanci komisija čiji su deo zaposleni sa punim fondom nastave.

Model 2: Nepun fond nastave

uključuje dolazak na lokacije Fakulteta u toku semestra i ispitnih rokova u danima kada se realizuju nastava, vežbe, ispiti, konsultacije sa studentima, dežurstva i sastanci komisija čiji su deo zaposleni sa manjim fondom nastave.

Model 3: Kombinacija rada na ITS-u i FSU

podrazumeva rad na ITS-u i Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, sa podelom radnog vremena.

Model 4: Kombinacija rada na FSU i u LINK Educational Alliance

obuhvata rad u okviru međunarodne obrazovne alijanse kroz kombinaciju osnovnog i dopunskog rada.

FSU je za svoje prostorije odabrao lokacije u užem gradskom jezgru Beograda, bez regionalnih centara, kako bi zaposleni uživali u komoditetu lako dostupnih gradskih lokacija.

Naši zaposleni upravljaju svojim vremenom!

Šta nudimo našim nastavnicima i saradnicima

Fakultet savremenih umetnosti sveobuhvatno se brine o svojim nastavnicima na različite načine, zbog čega vam nudimo sledeći paket zarada:

OSNOVNA ZARADA + DODATNA ZARADA + BENEFICIJE + POGODNOSTI!

Stimulativni model zarada, beneficija i pogodnosti, beskamatne pozajmice i mogućnost za dopunsku zaradu

Great benefits for excellent teachers!
We are inspiring teaching excellence.

BENEFICIJE I POGODNOSTI

FSU-simboli-landing-01

Programi priznavanja individualnog doprinosa svakog zaposlenog i na njemu baziran sistem nagrađivanja i vertikalnog i horizontalnog kretanja kroz školu i međunarodnu obrazovnu alijansu

FSU-simboli-landing-02

Pomoć u sticanju naučnih, stručnih i umetničkih referenci i napredovanje kroz nastavnička zvanja

FSU-simboli-landing-03

Profesionalni razvoj i upravljanje karijerom na individualnom i organizacionom nivou sa mogućnošću stipendiranja nastavka studija i meritokratija

FSU-simboli-landing-04

Briga o psihofizičkom i socioemocionalnom zdravlju zaposlenih i bezbednosti na radu, povlašćeni uslovi za privatno zdravstveno osiguranje i fitnes

FSU-simboli-landing-05

Visoki profesionalni standardi za ustanove, nastavnike i studente

FSU-simboli-landing-06

Afirmativna organizaciona kultura koja pospešuje saradništvo, umrežavanje, rad u timovima visokih performansi, ali i individualni doprinos svakog zaposlenog

FSU-simboli-landing-07

Upotreba najsavremenije tehnologije u nastavi, razvoj i postavljanje novih svetskih „edtech” standarda

FSU-simboli-landing-08

Mogućnost putovanja širom sveta, kao i dodatne zarade kroz učešće u međunarodnim projektima

FSU-simboli-landing-09

Profesionalni kursevi za lično i profesionalno usavršavanje

FSU-simboli-landing-10

Programi plaćenog profesionalnog razvoja i podrška Instituta za moderno obrazovanje

FSU-simboli-landing-11

Podrška centara LINK Educational Alliance u sticanju naučnih, stručnih i umetničkih referenci, kao i u napredovanju u nastavnička zvanja

FSU-simboli-landing-12

Platforma podrške Centra za projekte LINK Educational Alliance pri apliciranju za EU projekte i uključivanju nastavnika i saradnika u realizaciju dobijenih projekata

Obrazovni centri i servisi LINK Educational Alliance kao podrška obezbeđivanju uspeha naših nastavnika i saradnika

Regulativa u oblasti visokog obrazovanja izričita je oko uslova za sticanje nastavničkih zvanja i napredovanje kroz njih. Za razliku od drugih visokoškolskih ustanova u okviru kojih su nastavnici i saradnici prepušteni sopstvenim mogućnostima organizovanja naučnih i stručnih istraživanja i promocije rezultata naučnoistraživačkog, stručnoistraživačkog i umetničkoistraživačkog rada, našim nastavnicima i saradnicima omogućena je pomoć u obezbeđivanju potrebnih referenci i kompetencija neophodnih za ispunjenje obaveza nastavnika i napredovanje kroz nastavnička i saradnička zvanja.

Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnosti (CNIR), u okviru LINK Educational Alliance, pruža sveobuhvatnu podršku, bogate resurse i savremene alate koji omogućavaju besprekorno odvijanje individualnog i timskog naučnoistraživačkog rada. Najbolji uslovi omogućavaju da nastavnici bez poteškoća i u skladu sa najvišim standardima sprovedu sve faze naučnih proučavanja od istraživačkog rada, preko organizovanja učešća u naučnim konferencijama, do publikovanja i prezentovanja rezultata.

Centar za projekte LINK Educational Alliance pomaže nastavnicima, učenicima i studentima LINK obrazovne alijanse da što bolje sagledaju mogućnosti koje nudi akademsko i profesionalno udruživanje i uključivanje u evropske akademske i profesionalne programe. Od početka osnivanja i okupljanja tima projektnih stručnjaka u okviru Centra za projekte, krajem 2019. godine, postignuti su značajni rezultati kada je reč o podsticanju učešća škola i drugih ustanova u okviru LINKgroupa u međunarodnim projektima i onim koji su finansirani iz EU fondova.

FSU je jedna od prvih privatnih škola sa pristupom prestižnim indeksnim bazama i servisima platforme Web of Science

LINK edu Alliance, pod čijim je okriljem i Fakultet savremenih umetnosti, zvanično je prvi i jedini privatni obrazovni sistem u Srbiji koji ima pristup izvrsnim servisima u okviru platforme Web of Science. 

Trogodišnji ugovor između LINK edu Alliance i kompanije Clarivate, u čijem je vlasništvu Web of Science, obezbeđuje nastavnicima, studentima i stručnim saradnicima jednake mogućnosti za napredak i razvoj.

Pre toga, pristup servisima i bazama WOS-a u Srbiji imali su jedino državni univerziteti, instituti i visoke škole, dok privatnim visokim školama, fakultetima i naučnim institucijama nije bila dostupna ova mogućnost, što je otežavalo postizanje zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta rada i usavršavanja.

Saradnja koju su ostvarili LINK edu Alliance i Web of Science omogućava nastavnicima LINK institucija, uključujući i nastavnike FSU, da dobiju pristup naučnim publikacijama čija je referentnost na visokom nivou, što pomaže neometanom naučnom razvoju i profesionalnom napredovanju. Takođe, to doprinosi bogaćenju nastave i sadržaja za učenje, koji će pratiti najnovija naučna dostignuća i time učenicima pružiti najsavremenija znanja.

Odgovornosti nastavnika i saradnika

 • Realizovanje svih oblika nastave sa studentima na osnovnim i master strukovnim studijama po utvrđenom rasporedu, planu i programu, u skladu sa odobrenim kalendarima nastave, rasporedom časova, ispitnim rokovima i ispitima
 • Sprovođenje različitih oblika provere znanja i ispita
 • Rad na unapređenju izvođenja nastave
 • Davanje predloga za unapređenje postojećih planova i programa nastave
 • Pregledanje seminarskih radova, zadataka, projekata i drugih radova studenata

Pratimo najbolje svetske prakse kako bismo obezbedili optimalne uslove za rad nastavnika i saradnika na FSU

U tabeli koja je nastala kao rezultat primarnog i sekundarnog istraživanja, odnosno analizom sadržaja, studija slučaja i rezultata sprovedene ankete među nastavnicima i saradnicima zaposlenim u našem obrazovnom sistemu i drugim obrazovnim sistemima, upoređeni su uslovi koje zaposlenima u visokom obrazovanju pružaju visokoškolske ustanove u Srbiji sa najboljim svetskim praksama i praksama FSU. 

Iz grafičkog prikaza rezultata primarnog i sekundarnog istraživanja vidljivo je da FSU nudi zaposlenima bolje uslove u odnosu na javne škole, a jednako dobre ili bolje uslove u odnosu na najbolje svetske prakse.

UsloviDruge VŠU u SrbijiNajbolje svetske prakseFSU
Mogućnost dodatne finansijske podrške zaposlenima i njihovim porodicama (pozajmice, pokloni)N/A
Finansijska pomoć za novozaposlene (beskamatne pozajmice)
Mogućnost dodatne zarade i poklona (pokloni iznenađenja, jubilarni pokloni, putovanja)
Rad u sistemski uređenoj sredini (regulativa, standardi, etički korporativni principi)
Mogućnost učešća u međunarodnim projektima (reference, razmena iskustva, mobilnost, putovanja, honorari i dnevnice)
Konkurentno radno vreme (trajanje, kategorije, „work-life balance”)
Mogućnost stipendiranja nastavka školovanja za zaposlene i njihovu decu
Odlični uslovi za rad (lokacija, tehnologija, softveri)
Uvek prisutna i dostupna stručna podrška u radu(mentori, psiholozi, pedagozi, direktori, fidbek o kvalitetu rada)N/AN/A
Programi plaćenog profesionalnog razvoja zaposlenih i nastavka školovanja
Mogućnost profesionalne afirmacije i umrežavanjaN/A
Vertikalna i horizontalna pokretljivost unutar škole i unutar međunarodnog obrazovnog udruženja (nove prilike za razvoj karijere i zaradu), upravljanje karijerom na individualnom i organizacionom nivou
Programi prepoznavanja talenata i najboljih praksi, njihovo nagrađivanje i meritokratija
Odlična organizaciona kultura (organizacija koja uči, profesionalna sloboda zaposlenih, direktna komunikacija sa osnivačem)
Programi brige o zdravlju i bezbednosti zaposlenih (besplatni sadržaji i sadržaji po povlašćenim cenama)N/A
Menjanje obrazovnih sistema, izbor optimalnih kurikuluma, uvođenje novih obrazovnih paradigmi i praksi, uticaj na promene u okruženju pomoću obrazovanja
Programi i projekti održivosti, saradnja sa lokalnim zajednicama i društvenim grupama, pomoć u rešavanju društvenih, finansijskih i ekoloških problema pojedinaca i okruženjaN/A
Jednake razvojne šanse za sve zaposlene, meritokratija, iskorenjenost nepotizma, procesi uvida i kontrole koji sprečavaju diskriminatorne prakse
Ugled zaposlenih i obogaćivanje radne biografije – rad u referentnoj VŠU i međunarodnom obrazovnom udruženjuN/A
Pomoć u naučnoistraživačkom radu i izdavačkoj delatnosti, napredovanju kroz nastavnička i saradnička zvanja – kroz savetovanje, profesionalnu podršku i obezbeđivanje potrebnih resursaN/A
Pristup servisima i naučnim bazama platforme Web of ScienceN/A
Organizovana i sistematična pomoć u apliciranju i stvaranje uslova za učešće u međunarodnim EU projektima u okviru Erasmus+ i Horizon programaN/AN/A

Uslovi za rad nastavnika na FSU

LINK edu Alliance, kao međunarodna obrazovna alijansa u čijem je sastavu FSU, formirala je za nastavnike i saradnike optimalne programe na koje smo veoma ponosni:

1. Re-shaping the future of education – we are making the difference

Re-shaping the future of education – we are making the difference

Menjanje obrazovanja i menjanje sveta da bi bio po meri naše dece

Prilika za učešće u radu sistema koji menja svet obrazovanja nabolje – po meri naših studenata i tržišta

 • Sloboda rada, samostalnost u radu
  • Davanje predloga za inovacije i unapređenje rada ustanove i nastave
  • Učešće u kreiranju optimalnih kurikuluma
  • Samostalnost u izboru načina rada u skladu sa standardima kvaliteta
 • Mogućnost učlanjivanja u strukovna udruženja i profesionalna afirmacija

4. LINK Employee Recognition Program

LINK Employee Recognition Program

Jedinstven program pomoću kog se povećava vidljivost svakog zaposlenog i obezbeđuje meritokratija. Nagrađivanje najboljih rezultata i ponašanja zaposlenih. Redovni programi nagrađivanja i jubilarne nagrade. Finansijske nagrade za preporuke. Pomoć zaposlenima i članovima porodice

 • Priznavanje doprinosa zaposlenih
 • Prostor za samoaktualizaciju
 • Poštovanje prava i sloboda
 • Učestvovanje u odlučivanju o pitanjima od značaja za zaposlene
 • Otvorena, dvosmerna komunikacija, bez šumova i posrednika
 • Dostupnost osnivača za komunikaciju
 • Pokloni
  • Pokloni za jubileje
  • Pokloni iznenađenja
  • Novogodišnji pokloni za decu

6. LINK edu for Employees i Personal Development Program (LINK EPPD program)

LINK edu for Employees i Personal Development Program (LINK EPPD program)

Jedinstven program i platforma za profesionalni razvoj zaposlenih – Employee Professional and Personal Development Program (LINK EPPD program). Projekti razvoja zaposlenih kroz rotaciju, odnosno mentorstvo i instruktažu, velika mogućnost vertikalne i horizontalne pokretljivosti u okviru škola i LINK edu Alliance

 • Stručna podrška u radu
  • Programi podrške novim nastavnicima
  • Interne obuke i treninzi
  • Pomoć uprave, pedagoga i psihologa iz sistema
  • Mentorstvo i podrška starijih kolega
  • Dobijanje fidbeka o kvalitetu rada
  • Pomoć u naučnoistraživačkom radu preko internog Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost
 • Mogućnost napredovanja i upravljanja karijerom
  • Vertikalno napredovanje u hijerarhiji škole
  • Horizontalno i vertikalno napredovanje u okviru LINK edu Alliance
 • Mogućnost dodatnog usavršavanja i obrazovanja
  • Besplatni seminari za stručno usavršavanje
  • Besplatna školovanja
  • Plaćena stručna usavršavanja
  • Mogućnost stipendiranja doktorskih studija
  • Besplatno članstvo u Institutu za moderno obrazovanje
  • Besplatno članstvo u Teachers Inspired Clubu
  • Učešće u EU projektima
 • Mogućnost afirmacije talenata zaposlenih na drugim poslovima osim osnovnog

2. Compensation and benefits

Compensation and benefits

Stimulativni paketi zarada za zaposlene. Primamljivi uslovi za individualni rad i napredovanje, kao i rad u timovima visokih performansi

 • Odlični finansijski uslovi
  • Veće zarade u odnosu na prosek zarada u istovetnoj delatnosti
  • Redovnost u isplati zarada putem tekućeg računa zaposlenog
  • Puni doprinosi na zarade
 • Mogućnost dodatne zarade
  • Mogućnost učešća u međunarodnim projektima i dodatne zarade
  • Mogućnost učešća u radu drugih ustanova u okviru LINK edu Alliance
 • Finansijska pomoć za novozaposlene u trenutku početka rada
 • Beskamatna pozajmica bez obaveze vraćanja sa uslovom rada na određeni period
 • Finansijska pomoć za zaposlene i njihove porodice
 • Podrška roditeljstvu (poklon-vaučer za kupovinu opreme za novorođenče)
 • Mogućnost za stipendiranje dece u LINK obrazovnim ustanovama (popusti ili besplatna školovanja po odobrenju osnivača)

7. Sustainability and connection with community

Sustainability and connection with community

Strategije i programi održivosti i socijalne inkluzije. LINK edu Alliance je važan deo zajednice kao i ITS. Različiti programi finansijske podrške osmišljeni su da pružaju pomoć onima kojima je potrebna. LINK edu Alliance zajednici pruža besplatne obrazovne materijale i platforme za učenje, stipendiranje za školovanje i druge obrazovne programe profesionalne edukacije

 • Podrška u predlaganju različitih projekata i akcija u vezi sa rešavanjem socijalnih, finansijskih i ekoloških problema zajednice
 • Mogućnost učešća zaposlenih u različitim programima socijalne inkluzije
 • Jačanje veza sa lokalnim zajednicama
 • Stvaranje pozitivnog uticaja na okruženje
 • Korišćenje servisa i resursa za pomoć ugroženima

8. Strong organizational culture

Strong organizational culture

Jaka organizaciona kultura zasnovana na učenju i profesionalnom razvoju. Negovanje visokih moralnih i profesionalnih standarda

 • Rad u najvećem prestižnom obrazovnom sistemu, koji čine K–12 (osnovne i srednje škole), HEI (visokoobrazovne ustanove) i PE (profesionalna edukacija)
  • Rad na FSU – odlična referenca za obogaćivanje poslovnih biografija
  • Rad u međunarodnoj obrazovnoj alijansi
  • Rad u sistemu koji ima jaku organizacionu kulturu sa aktivnim i angažovanim zaposlenima
  • Rad u sistemu koji neguje visoke moralne i profesionalne standarde

3. Equal opportunity for all employees (no glass ceiling)

Equal opportunity for all employees (no glass ceiling)

Jednake mogućnosti zaposlenja i napredovanja za sve kandidate i zaposlene

 • Vidljivost aktivnosti u javnosti, promocija kvaliteta rada zaposlenih
 • Meritokratija
 • Poštovanje prava i sloboda svakog zaposlenog
 • Etičnost u svim fazama i procesima upravljanja ljudskim resursima kako bi se osigurao ravnopravan tretman za sve i sprečili nepotizam i diskriminatorne prakse
 • Visoki etički principi poslovanja

5. Work-life balance & Health and Safety Program

Work-life balance & Health and Safety Program

Negovanje i briga o bezbednosti i fizičkom, psihičkom i socioemotivnom zdravlju zaposlenih i njihovom zadovoljstvu. Jedinstven Health and Safety program sa popustima dobavljača i besplatnim akcijama za zaposlene

 • Konkurentno radno vreme
  • Produženi godišnji odmor tokom leta
  • Slobodni dani u toku nastavne godine
  • Balans između rada i privatnog života
 • Popusti partnerskih organizacija za nabavku različitih proizvoda i usluga
 • Pokloni za zaposlene iz Health and Safety domena

9. Unique LINK Employee Standards

Unique LINK Employee Standards

Postojanje profesionalnih standarda za sve zaposlene, nastavnike i profesionalne lidere u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i drugim delovima grupe. Vrednovanje kvaliteta ustanova i obezbeđivanja optimalnih uslova za rad i razvoj svakog zaposlenog

 • Rad u sistemski uređenoj sredini
  • Interni pravilnici koji uređuju interni rad u svim oblastima
  • Procedure za obavljanje poslova
  • Definisani standardi kvaliteta i jasni uslovi za nagrade i napredovanje
  • Automatizacija radnih procesa radi postizanja optimalne kompozicije radnih obaveza
 • Odlične lokacije za rad
 • Odlični tehnički uslovi
  • Najsavremenija oprema
  • Sredstva za rad
  • Vrhunski softveri za nastavu i administraciju
 • Raspoloživost najsavremenije literature i nastavnih materijala u skladu sa izborom i potrebama nastavnika

Otvorene pozicije

FSU ima otvorene pozicije za izbor u zvanje i prijem u radni odnos nastavnika, asistenata i saradnika u nastavi sa punim i nepunim radnim vremenom za uže naučne i umetničke oblasti:

 • dramske i audio-vizuelne umetnosti (gluma, scenske kretnje, drama i film, dramske umetnosti, umetnička produkcija, umetnički projekti i praksa);
 • muzička umetnost (klavijaturni instrumenti, žičani instrumenti, pevanje, muzička teorija, muzički sastavi);
 • kulturološke nauke i komunikologija (žurnalistika, kultura, mediji, komunikologija);
 • likovne umetnosti (crtanje i slikanje, zidno slikarstvo, grafika, vajarstvo);
 • primenjene umetnosti i dizajn (dizajn komunikacija, unutrašnja arhitektura, digitalno crtanje, kostim);
 • pravne nauke (pravo intelektualne svojine);
 • filozofija sa estetikom;
 • istorija umetnosti;
 • sociološke nauke;
 • pedagoške nauke;
 • računarske tehnike (informatičke nauke);
 • menadžment i biznis (poslovna ekonomija i menadžment, menadžment u umetnosti, biznis);
 • filološke nauke (anglistika, književnost, strani jezici);
 • nauke o umetnostima (teorija umetnosti);
 • informacione tehnologije.

Čuvamo vam mesto u FSU timu!

Donosimo budućnost u obrazovanje… danas. Čuvamo vam mesto u našem timu. Ukoliko vam se dopadaju uslovi koje nudimo svojim zaposlenima i želite da nam se pridružite, uradite to već danas. 

Ukoliko trenutno nemamo otvorenu poziciju koja odgovara vašem profilu, obavestićemo vas čim se otvori ili ćemo vas upoznati sa ostalim zanimljivim pozicijama u okviru naše međunarodne obrazovne alijanse!

Javite nam se putem imejla hr@fsu.edu.rs ili popunite prijavu:

Vaš FSU – jer budućnost je tamo gde smo mi!

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.