Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR)

Za ostvarivanje svojih stručnih, akademskih i umetničkih potencijala redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti, saradnici u nastavi, kao i studenti master i doktorskih studija FSU-a imaju na raspolaganju jedinstveni Centar za istraživačku delatnost (CNIR).

 

Kome je Centar namenjen?

Zahvaljujući Centru, studenti, alumni i nastavni kadar FSU-a dobija snažan podsticaj u okviru naučnoistraživačkog i umetničkog rada, kao i profesionalnog usavršavanja.

Kroz obezbeđivanje resursa za istraživanje, sredstava za štampanje i objavljivanje naučnih i stručnih monografija, logistike za organizovanje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, kroz individualni rad sa nastavnicima i saradnicima i podršku u brojnim drugim naučnoistraživačkim procesima, Centar omogućava da se redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti, saradnici u nastavi i studenti FSU-a, pored nastavnih obaveza, posvete svom naučnom, stručnom i umetničkom radu. Na taj način ohrabruje se naučni razvoj celokupnog kadra, a posebno onih kojima je objavljivanje naučnih radova neophodno za sticanje naučnonastavničkih zvanja ili uslov za odbranu doktorskih teza.

CNIR

 
Kroz kolegijalnu podršku, stručna povezivanja, zajedničke umetničke projekte i usmerena istraživanja, Centar predstavlja mesto na kome FSU akademska zajednica istovremeno ostvaruje najviše standarde naučne izvrsnosti, umetnosti i etičnosti, i uživa u njima.

Procesi i delatnosti u okviru Centra

Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost redovno pokreće niz procesa i obavlja raznovrsne delatnosti koji se kreću od kreiranja naučne i izdavačke politike, preko omogućavanja uslova i resursa za realizaciju najrazličitijih naučnih projekata i poduhvata, do konkretnih aktivnosti neophodnih za obavljanje svakodnevnih naučnih i izdavačkih poslova:

 • organizacija, održavanje i praćenje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i događaja;
 • pokretanje i realizacija domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata;
 • izdavanje naučnih i stručnih monografija, zbornika sa naučnih skupova i konferencija, i tematskih zbornika;
 • pokretanje, praćenje i objavljivanje stručnih časopisa iz različitih naučnih oblasti;
 • iniciranje i realizacija izrade i publikovanja udžbenika, praktikuma, skripata i hrestomatija;
 • uspostavljanje, održavanje i širenje mreže organizacija koje sarađuju sa Centrom;
 • saradnja sa relevantnim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • konsultantske usluge prilikom određivanja i izrade pojedinačnih strategija naučnoistraživačkog rada;
 • izrada planova naučnoistraživačkog rada i planiranje publikovanja radova nastavnika;
 • finansiranje i obezbeđivanje resursa za naučnoistraživački rad nastavnika;
 • podrška u izradi i publikovanju naučnih radova i istraživačkih rezultata (prevod, lektura, dizajn, priprema za štampu, distribucija);
 • stvaranje uslova za timski naučnoistraživački rad kroz povezivanje kolega iz različitih oblasti, ohrabrivanje koautorskih projekata i radova;
 • definisanje naučnoistraživačke i izdavačke politike kroz konsultacije sa nastavnoistraživačkim kadrom i u skladu sa aktuelnom kategorizacijom naučnih časopisa, odlukama matičnih naučnih odbora i važećim Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača nadležnog ministarstva;
 • uspostavljanje i koordiniranje saradnje nastavnika s ciljem publikovanja radova neophodnih za ispunjavanje uslova nastavne kompetentnosti i akreditacije ustanova;
 • podrška, usmeravanje i podsticanje razvoja nastavnonaučnog podmlatka FSU-a;
 • profesionalna i stručna edukacija nastavnika i saradnika kroz organizovanje predavanja, radionica i seminara;
 • pravljenje baze sa otvorenim pristupom naučnim radovima FSU nastavnika s ciljem povećavanja vidljivosti naučnoistraživačkih rezultata i poboljšanja citiranosti autora;
 • izrada baze podataka svih nastavnika sa oblastima njihovog naučnog delovanja i istraživanja, bibilografijom naučnih radova i aktuelnim naučnonastavnim zvanjima i klasifikacijama;
 • omogućavanje slobodnog pristupa naučnim bazama i savremenim softverima s ciljem unapređenja i olakšavanja naučnih i stručnih istraživanja;
 • kreiranje onlajn baze naučnoistraživačkih publikacija iz različitih oblasti i njihovo slobodno korišćenje;
 • pravljenje posebne biblioteke FSU izdanja i publikacija;
 • promovisanje razvoja naučnoistraživačkog i stručnoistraživačkog rada kod studenata akademskih master i doktorskih studija, odnosno master strukovnih studija;
 • promocija nauke, naučnih rezultata i istraživanja, kao i etičnosti naučnoistraživačkog rada, pred širom javnošću.

Brojni resursi koji su na raspolaganju u okviru Centra

Centar pruža sveobuhvatnu podršku, bogate resurse i savremene alate koji omogućavaju besprekorno odvijanje individualnog i timskog naučnoistraživačkog i umetničkog rada. Najbolji uslovi omogućavaju da nastavnici bez poteškoća i u skladu sa najvišim standardima sprovedu sve faze naučnih proučavanja od istraživačkog rada, preko organizovanja naučnih konferencija, do publikovanja i prezentovanja rezultata.

Mesto gde nastaje nova umetnost, rađaju se nova otkrića i kreativno menja svet oko nas

Kao važan deo FSU-a, Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost omogućava individualni i timski rad na važnim istraživanjima i umetničkim projektima, prodor novih naučnih otkrića i generisanje znanja koja će ne samo menjati razumevanje umetnosti, već imati važan uticaj na celokupnu društvenu zajednicu čineći je lepšim mestom za život. Svim studentima FSU-a na raspolaganju su bogata znanja, rezultati i resursi Centra koji će im znatno unaprediti i olakšati studiranje i pomoći im u ostvarivanju njihovih umetničkih i naučnih ambicija. Pored toga oni imaju i jedinstvenu mogućnost da se uključe u rad Centra u skladu sa svojim akademskim interesovanjima i potrebama i tako doprinesu u jedinstvenim kreativnim dostignućima koja dolaze iz Centra.

Zajedno dolazimo do vrednih umetničkih ostvarenja, naučnih otkrića i činimo svet oko nas mestom kreativnosti i promene.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.