Vrednovanje vannastavnih aktivnosti studenata FSU

Vannastavne aktivnosti su veoma važne za studente, jer im pružaju priliku da razviju svoje znanje, veštine i iskustva izvan okvira redovne nastave. One doprinose celokupnom obrazovanju studenata i omogućavaju im da se usavrše u određenim oblastima koje su relevantne za njihovu karijeru. Pored toga, vannastavne aktivnosti pružaju priliku studentima da se povežu sa drugim studentima, profesorima i stručnjacima iz različitih oblasti, steknu nove kontakte i razviju mrežu profesionalnih veza.

Dodatno, učešće u vannastavnim aktivnostima može biti od koristi prilikom apliciranja za posao, jer to pokazuje da je student aktivan i motivisan za dalje usavršavanje i razvoj karijere. Zbog svega ovoga, vrednovanje vannastavnih aktivnosti je važan korak u pružanju podrške studentima u njihovom celokupnom obrazovanju i razvoju karijere.

Kako se vannastavne aktivnosti vrednuju na FSU 

Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata FSU uređuje uslove i postupak vrednovanja vannastavnih aktivnosti naših studenata. Pod vannastavnim aktivnostima podrazumeva se svako relevantno angažovanje studenata koje nije predviđeno studijskim programom, a čiji se ishod može definisati.

Vannastavne aktivnosti studenata obuhvataju angažovanje u radu organa i tela FSU, učešće u različitim oblicima naučnoistraživačkog i stručnog rada, stručnu praksu koja nije predviđena upisanim studijskim programom, učešće u radu zvaničnih klubova i sekcija koje pokreće i organizuje FSU, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici, takmičenja na sportskim manifestacijama, učešće na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, učešće u organizaciji i radu zimskih i letnjih škola, radionica i konferencija, angažovanje u radu i aktivnostima studenata sa invaliditetom, kao i u različitim oblicima kulturnih, umetničkih i sportskih aktivnosti pri ustanovama i organizacijama.

Vrednovanje vannastavnih aktivnosti studenata vrši se putem dodavanja odgovarajućeg broja ESPB bodova, koji se upisuju u dodatak diplomi zajedno sa opisom aktivnosti i periodom u kojem je aktivnost obavljena. ESPB bodovi dodeljeni u skladu sa ovim pravilnikom ne sabiraju se sa ESPB bodovima koji se stiču u okviru upisanog studijskog programa. Upisom dodatnih ESPB bodova ne menja se obaveza studenta da položi sve ispite predviđene studijskim programom.

Komisija FSU za vrednovanje vannastavnih aktivnosti studenata utvrđuje ispunjenost uslova i obim aktivnosti izražen u ESPB bodovima za vannastavne aktivnosti, osim u slučaju kada je ovim pravilnikom propisano da dekan FSU utvrđuje obim ESPB bodova za određene aktivnosti. Zahtev za vrednovanje vannastavnih aktivnosti se podnosi u periodu od 1. do 30. oktobra za aktivnosti realizovane tokom prethodne školske godine. Izuzetno, u slučaju kada student diplomira, može podneti zahtev pre ovog roka.

Vrednovanje vannastavnih aktivnosti je jedan od načina na koje FSU podstiče aktivno učešće studenata u životu škole, kao i njihov lični i profesionalni razvoj.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.