20 godina tradicije i spoja umetnosti i tehnologije za vašu uspešnu umetničku karijeru

Fakultet savremenih umetnosti je jedinstveni fakultet scenskih i primenjenih umetnosti koji se nalazi u mirnom delu Beograda.

Osnivač Fakulteta savremenih umetnosti je ITS – Visoka škola strukovnih studija za IT koja predstavlja prvu akreditovanu privatnu visokoškolsku ustanovu u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji.

Samim tim je i deo grupe najkvalitetnijih obrazovnih ustanova na ovim prostorima ispred kojih stoje Comtrade i LINK group – lideri savremene edukacije.

Osnovan je 1997. godine kao prvi prvatni fakultet umetnosti u regionu, a do danas je formirao veliki broj uspešnih i priznatih umetnika koji su poznati ne samo na ovim prostorima već i u najznačajnijim svetskim umetničkim centrima.

Kako je koncipiran
jedinstven nastavni plan?

Nastavni plan i program akreditovanih studijskih programa Fakulteta savremenih umetnosti koncipiran je sa težištem na uskostručnim predmetima koji su u direktnoj vezi sa obrazovnim profilom umetnika i menadžera umetnosti.

U nastavni plan i program uvedeni su i predmeti koji prate razvoj savremenih informacionih tehnologija, multimedija, savremene umetničke prakse, kao i veći broj izbornih predmeta. Time je nastavni plan i program obuhvatio tradicionalno iskustvo u obrazovanju i savremene tendencije.

By Artists. For Artists.

Iskustvo i znanje profesora – svetski poznatih savremenih stvaralaca

Programi Fakulteta savremenih umetnosti kreirani su na temelju vizije boljeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, a profesori, pored toga što predstavljaju značajne umetnike priznate širom sveta, čine pedagošku elitu u oblasti umetničkog obrazovanja jer su posvećeni kvalitetnom i interaktivnom prenošenju znanja.

Njihov cilj je da studenti steknu kompetencije koje će im omogućiti aktivno i kreativno uključivanje u savremene umetničke tokove i mogućnost da doprinesu razvoju društva.

Ako samo pogledate imena profesora koji predaju na Fakultetu savremenih umetnosti kao što su  Vida Ognjenović, Irfan Mensur, Slobodan Trajković, Đorđe Stanojević, Ljiljana Blagojević, Irfan Mensur, dobićete jasnu sliku o njihovoj kompetentnosti i profesionalnom autoritetu.

Uključenost nastavnog kadra u brojne projekte, saradnja sa galerijama, udruženjima likovnih i primenjenih umetnosti, institucijama kulture, medijskim kućama, kao i ugovori sa međunarodnim visokoškolskim ustanovama potvrđuju da je Fakultet savremenih umetnosti lider u obrazovanju stručnog profesionalnog kadra u oblasti umetnosti.

Upotrebi svoj talenat.

01.

Misija

Misija Fakulteta savremenih umetnosti je pružanje vrhunskih obrazovnih usluga u polju umetnosti i oblasti menadžmenta umetnosti, kreiranje visokokvalitetnih studijskih programa koji se odnose na osnovne, master i doktorske akademske studije i da obogati život akademske zajednice i društvo u celini.

Poslujući odgovorno s ciljem obezbeđenja održivog razvoja ustanove, kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja.

02.

Vizija

Vizija Fakulteta savremenih umetnosti je da ostane priznata državna i regionalna institucija, koja uliva poverenje svojim korisnicima, sa prepoznatljivim rezultatima u istraživanju i obrazovanju u polju umetnosti i oblasti menadžmenta umetnosti, prateći najviže internacionalne standarde visokog obrazovanja i primenjujući najbolje prakse.

03.

Vrednost

 • Poslovanje sa integritetom i održavanje obećanja
 • Izuzetnost u svim oblastima rada
 • Osiguranje profesionalnog razvoja svim studentima i zaposlenima
 • Otvorenost, iskrenost i poštovanje
 • Timski duh
 • Proaktivnost i društvena odgovornost

04.

Ciljevi

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta savremenih umetnosti kao visokoškolske ustanove usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju, a obuhvataju obrazovanje i stvaranje vrhunskih profesionalaca, koji pored teorijskih i praktičnih znanja proaktivno pristupaju razvoju sopstvene kreativnosti, i to različitih profila umetnika i menadžera u kulturi, umetnosti, kreativnim komunikacijama i kreativnom biznisu, u skladu sa nastavnim planom i programom akreditovanih osnovnih, master i doktorskih studija. Osnovni zadaci FSU direktno su povezani i uslovljeni kretanjima na domaćem i globalnom tržištu rada, te privrednim delatnostima u vezi sa razvojem kulture i umetnosti, kao i kreativnih industrija uopšte.

Osnovne zadatke FSU propisuju organi upravljanja fakultetom, odnosno Savet fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća. Oni su javni i dostupni svim zainteresovanim stranama (zaposlenima, studentima, korisnicima, kao i široj javnosti) putem internet stranice fakulteta, imejla, oglasnih tabli i digitalnih i štampanih publikacija FSU. Osnovni zadaci obuhvataju:

 • pružanje jednakih mogućnosti kandidatima da pod istim uslovima stiču visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
 • razvoj i unapređenje nauke, uz prenošenje naučnih i stručnih znanja, te originalni naučni doprinos u razvoju društva znanja;
 • razvoj i formiranje novih generacija naučnih i stručnih profesionalaca, u skladu sa potrebama savremenog tržišta rada, privrede, kulture, umetnosti i struke uopšte;
 • zadovoljenje potrebe za sticanjem znanja i razvojem svakog pojedinca-polaznika studijskih programa FSU.

Misija i vizija FSU počivaju na ostvarivanju ciljeva koji su specifični, merljivi, izvodljivi, relevantni i vremenski definisani:

 • široka i proaktivna usaglašenost sa najvišim nacionalnim, evropskim i svetskim standardima i trendovima u oblasti visokoškolskog obrazovanja;
 • potpuna sinergija naučno-istraživačkog rada i obrazovne delatnosti;
  sistematizacija naučnih saznanja i njihova primena u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu iz oblasti kulture, umetnosti i menadžmenta u kulturi, umetnosti, kreativnim komunikacijama i kreativnom biznisu;
 • kontinuirano razvijanje i unapređenje nauke kroz usaglašenost sa savremenim naučnim i stručnim saznanjima, te stalni razvoj zaposlenih u skladu sa tim;
 • praćenje novih dostignuća i trendova u obrazovanju, uz agilnu implementaciju u obrazovne profile i kurikulume FSU, zarad izgradnje što efikasnijeg sistema za sticanje adekvatnih naučnih i stručnih zvanja za studente;
 • primena najboljih domaćih i međunarodnih praksi u svim oblastima i procesima, sa akcentom na nastavu, istraživanje i upravljanje;
  kontinuirano unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom, studijskih programa, nastavnog procesa, naučnoistraživačkog i stručnog rada, vrednovanja studenata, udžbenika i literature, resursa, nenastavne podrške, upravljanja;
 • stalni doprinos izgradnji poverenja u kvalitet obrazovnih usluga FSU i transparentnosti, te jačanje participativne uloge studenata kao partnera u poboljšavanju kvaliteta;
 • pokretanje, održavanje i unapređivanje saradnje sa domaćim i međunarodnim referentnim visokoškolskim i drugim institucijama, zarad razvoja nauke, obrazovnih procesa i što boljeg odgovora na potrebe korisnika.

Sve aktivnosti FSU, a posebno razvoj, projektovanje i realizacija studijskih programa, te njihovo periodično preispitivanje, kao jedan od ključnih segmenata naučnog i obrazovnog delovanja, usklađeni su sa definisanom vizijom, misijom, vrednostima, politikom kvaliteta, osnovnim zadacima, osnovnim ciljevima i strategijom obezbeđenja kvaliteta fakulteta. Opravdanost svih inicijativa za unapređenje obrazovnih i drugih procesa permanentno procenjuje rukovodstvo FSU, te usklađuje sa finansijskim okvirom i realnom stopom održivosti u lokalnom i globalnom kontekstu.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.