Personal Development Program – Spisak kurseva

Personal Development Program će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera u okruženju u kom radite. Pogledajte koje sve kurseve sadrži ovaj program, a klikom na naziv kursa saznajte više o pojedinačnim kursevima.

TRANSVERZALNE VEŠTINE

Da biste bili uspešni na bilo kom polju, važno je da objektivno sagledate svoje sposobnosti, ali i da radite na tome da ih razumete i adekvatno primenite. Samospoznaja je prvi korak ka prihvatanju sebe onakvim kakvi zaista jeste, ka prepoznavanju i prihvatanju svoje dobre strane, kao i ka izgrađivanju određenog nivoa samopouzdanja, koje će vam pomoći da vaša samospoznaja dođe do punog izražaja.

Kroz primenu različitih alata i tehnika, naučićete da prihvatite sebe i da se izdignete iznad nivoa prosečnosti. To će uticati pozitivno, ne samo na vas već i na vašu okolinu, a vama će otvoriti nove mogućnosti umetničkog izražavanja i poslovnih uspeha.

Cilj kursa je usvajanje različitih tehnika i načina za dostizanje nivoa objektivnosti u samoproceni i podizanje nivoa samopouzdanja, neophodnog za postizanje dobrih profesionalnih i ličnih rezultata.

Neke od najznačajnijih personalnih osobina koje se traže u poslovnom svetu jesu: samostalno pokretanje poslovnih inicijativa, aktivnost u predlaganju načina obavljanja poslova, pozitivan pogled na probleme sa kojima se zaposleni suočava. I u svetu umetnika važe zakoni poslovanja te je za vaš uspeh potrebno da kod sebe razijate inicijativu i da se motivišite za obavljanje svakog posla – čak i onog koji vas ne oduševljava.

Cilj kursa je savladavanje osnovnih znanja, prepoznavanje veština i poznavanje načina kako se veštine inicijative i motivacije uvežbavaju da bi se došlo do željenog napretka u ovim personalnim veštinama, kao i vežbanje aktivnog i proaktivnog pristupa rešavanju problema, te rad na predrasudama.

Razvoj intrerpersonalnih veština od suštinskog je značaja za adekvatnu adaptaciju u poslovnom okruženju. Tokom rada, najčešće nismo u prilici da biramo saradnike, već ih zatičemo i stičemo tokom rada. Zbog toga je važno da razumemo druge ljude oko sebe i da prepoznamo njihove želje, motive i potrebe.

Kroz različite vežbe imaćete priliku da naučite tehnike i modele i da prepoznate i prihvatite ljude oko sebe, „uzimajući” od njih samo ono što oni mogu realno da vam daju.

Cilj kursa je usvajanje različitih tehnika i načina za razumevanje i prihvatanje drugih, i obrnuto – o tome kako da oni razumeju i prihvate vas.

Kada postanete deo određenog projekta, stupite u radni kolektiv, retko imate priliku da period adaptacije produžite onoliko koliko vam je potrebno, kako biste u celosti usvojili ne samo okruženje, u smislu tima u kome radite, već i nove metode i modele rada. Zbog toga je važno da se brzo i lako adaptirate na novo okruženje i uslove rada.

Kroz ovaj kurs imaćete priliku da naučite tehnike i modele lake i brze adaptacije na novonastale okolnosti, okruženje, metode i modele rada. Cilj je da usvojite različite tehnike i načine za lako adaptiranje na novu sredinu, ljude i načine rada.

Kada dođe do neočekivanih problema u poslovnom okruženju, od izuzetne važnosti je da umete da se pravilno postavite i umete da se izborite sa nejasnim zahtevima, kao i mišljenjima koji su suprotni od vašeg. Zato se ovaj kurs bazira na usvajanju veština i praksi koje će vam pomoći da se snađete u bilo kojoj situaciji.

Cilj programa je da savladavate osnovnih znanja i upotreba veština logičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja za potrebe rešavanja spornih situacija tokom rada i povećanje samopouzdanja u obavljanju poslovnih zadataka.

Od načina na koji prosuđujemo da li je nešto ispravno ili ne, i od toga koliko se pažljivo i analitički bavimo poslom koji obavljamo, u mnogome zavisi da li će rezultat biti ispravan, upotrebljiv i prihvatljiv. U moru podataka koji su nam dostupni često ne možemo da odvojimo važno od nevažnog, a to, po pravilu, rezultira nepovoljnim ishodom našeg rada.

U okviru ovog dela programa imaćete priliku da usvojite tehnike dobrog i objektivnog prosuđivanja, do koga ćete doći pravilnim analitičko-istraživačkim radom.

Cilj je savladavanje osnovnih znanja i upotreba veština u vezi sa prosuđivanjem, analitičkim načinom posmatranja podataka i događaja oko sebe i stvaranje adekvatne istraživačke baze, koja će sve te podatke selektovati u informacije upotrebljive za dalji neometani rad.

Veštine savetovanja i usmeravanja rada saradnika predstavljaju veoma značajne veštine uspešnih ljudi. Savetovanje podrazumeva objektivnost, kompetenciju, ali i niz veština koje je potrebno usvojiti kako bi se dao i primio pravi savet. Sa druge strane, trening i koučing su veštine prenosa znanja i veština na druge osobe koje prave snažan uticaj na njihov lični i profesionalni razvoj.

U okviru ovog dela programa imaćete priliku da naučite kako da dostignete veštine savetnika i trenera i kako da svoje znanje adekvatno i na pravi način prenesete drugima.

Cilj programa je usvajanje neophodnih veština dobrog savetnika (konsultanta), trenera i kouča, kroz praktične primere i simulacije.

Stvaranje sopstvenog plana razvoja karijere veliki je izazov, ali ostvarenje tog plana je nešto što nas čini potpunim i zadovoljnim, najpre sobom, a onda i svetom oko sebe. Uzeti svoj profesionalni život u svoje ruke, velika je odluka, ali i jedina ispravna odluka u ovom domenu života.

U okviru ovog dela programa zajednički ćemo raditi na tom planu, čineći da stvari koje su nam se činile da su u rukama drugih ljudi ili su pitanje okolnosti na koje ne možemo da utičemo, postanu nešto što mi kontrolišemo.

Cilj je da umete da formirate lični karijerni plan, sa preciznim akcijskim planom o tome kako da ga postignete.

Timski rad, snalaženje u timu i formiranje svoje pozicije u njemu predstavlja važnu veštinu u našem profesionalnom razvoju. Timove uglavnom ne formiramo, već se u njih se uklapamo ili ne, pozicioniramo ili ne, u okviru njih smo uspešni ili ne. Razlog našeg nezadovoljstva poslom, može biti okruženje odnosno tim u kome radimo, pa je zbog toga veoma važno da razvijemo veštinu koja će nam omogućiti da se uklopimo i uspešno radimo u okviru različitih timova.

Cilj programa je usvajanje različitih tehnika i načina kako da dostignete zadovoljavajuću adaptaciju u okviru tima, formiranje pozicije unutar njega i stvaranja timske atmosfere koja će doprineti da se zajednički dostignu odlični rezultati.

LIČNE VEŠTINE

Ovaj kurs će vam približiti pojam karijere, kao i razliku između posla i karijere. Saznaćete o elementima radne biografije, propratnog pisma i pisma preporuke, kao i o nizu korisnih saveta za pripremu i odlazak na intervju za posao.

Cilj kursa je da probudi svest o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će vam pomoći prilikom kreiranja uspšne poslovne karijere. Bilo da ste tek na početku karijere, želite da je unapredite ili preokrenete, ovaj kurs će vam pomoći da steknete sve potrebne resurse za to.

Kroz ovaj kurs obrazloženi su problematika pojma i razvoja strategije personalnog marketinga, zatim lični stil i uloga ličnosti u profesionalnom nastupu i razvoju, psihološke predispozicije ličnog stila. Takođe, pažnja je posvećena i predstavljanju kroz biografiju i intervju, kao i neverbalnoj komunikaciji i kreiranje ličnog stila.

Cilj kursa je da polaznika upozna sa svim relevantnim elementima kreiranja personalnog marketinga, razvoja spostvene strategije, kao i predstavljanju ličnosti u različitim situacijama.

U poslovnom svetu najvažniji je utisak koji ostavljate, a kako vas ne bi pratila loša reputacija, morate voditi računa o poslovnom bontonu. Novija istraživanja pokazuju da greške na poslu prave i oni s dugogodišnjim radim iskustvom, a među najčešćima su kašnjenje, pogrešno predstavljanje zaposlenih, nepoznavanje kulture i običaje drugih zemalja.

U ovom kursu su obrađena osnovna pravila poslovnog bontona, a posebno se obraća pažnja na najčešće greške koje se čine, i to kako da ih izbegnete. Objašnjeni su i aspekti i pravila verbalne i neverbalne komunikacije prilikom svakodnevnog poslovanja, kao i pravila prilikom poslovanja sa saradnicima iz različitih zemalja.

Cilj kursa je da vas upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako biste u svim situacijama ostavili utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture ophođenja. Naučićete osnovna i aktuelna pravila poslovne komunikacije u našem i međunarodnom poslovnom okruženju.

Danas je poznato da stres ima veliki uticaj na fizičko zdravlje i na opšte stanje zadovoljstva. U životu smo okruženi brojnim događajima koji utiču na naš učinak, konstantno nagrizaju naše zdravlje i usmeravaju raspoloženje. Te različite okolnosti nazivamo stresorima, a njihovo delovanje na nas – stres.

Ovaj kurs upravo opisuje pojam zdravlja i načine za očuvanje zdravlja koje nam je, između ostalog, neophodno i za funkcionisanje u organizacionim sistemima. Kurs opisuje pojam, faze razvoja, vrste i simptome stresa, kao i izvore stresa koji nastaju tokom života i rada ljudi. Akcenat je stavljen na prevazilaženje stresa u organizaciji i na načine na koje se uspešno može upravljati stresom.

Cilj kursa je da vas upozna sa ozbiljnošću posledica koje stres može imati po čoveka i sa uspešnom borbom protiv stresa u toku radnog veka, kako biste što kvalitetnije održavali dobro zdravstveno stanje potrebno za ostvarenje ličnih životnih ciljeva.

Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu znanja i veštine u prepoznavanju pojave stresa kod sebe i svojih kolega. To će im pomoći da u stresnim situacijama u okviru organizacije uspešno pomognu sebi i drugima u očuvanju zdravlja, koje je danas neprocenjivo i nezamenljivo.

U ovom kursu upoznaćete se sa načinima pripremanja i vođenja plana samorazvoja, veštinama, znanjima i sposobnostima kojima je neophodno da ovladate kako biste uspešno mogli da odgovorite na sve zahteve koji se od vas očekuju. Takođe, u kursu je ukazano na značaj neprestanog usavršavanja i razvoja.

Cilj ovog kursa jeste predstavljanje mogućih načina razvoja u skladu sa vašim preferencijama, kao i ukazivanje na osobine koje vam mogu biti od velikog značaja.

Danas znamo da nije isto da li posedujemo poslovnu, emocionalnu ili socijalnu inteligenciju. Sve ove vrste inteligencije imaju uticaja na različite aspekte čovekovog života i razvijaju se na različite načne. U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom inteligencije uopšte, ali i sa različitim vrstama inteligencije, kao što su ljudska i poslovna inteligencija, pojmovima koji se sve više koriste u modernoj teoriji organizacije.

Cilj kursa je savladavanje osnovnih znanja koja su vam neophodna da razumete značaj ljudske i poslovne inteligencije u savremenom društvu. Po završetku kursa, bićete opremljeni tehnikama i metodama kojima možete da prepoznate i razvijete ove vrste inteligencija kod sebe i drugih.

Kurs je posvećen sticanju osnovnih znanja o upravljanju ličnim finansijama i principima koje možete koristiti da se obogatite, napredujete i investirate u budućnost. Detaljnije je objašnjeno pravljenje mesečnog budžeta, imovine i obaveza, koje ćete moći da koristite za lično planiranje. Između ostalog, objašnjeni su pojam štednje i načini na koje se može štedeti uspešno.

Takođe, objašnjeni su i pojmovi investiranja, investicionih fondova i ostali oblici investiranja. Deo kursa posvećen je proaktivnosti kao jednoj od navika koju svaki uspešan čovek mora da poseduje.

Cilj kursa je da se upoznate sa principima vođenja ličnih finansija, da budete svesni svojih prihoda i rashoda, kao i mesta na kojima možete da uštede. Proaktivnost je jedna od navika koju treba razvijati kod sebe i upravo u ovom kursu cilj je da uvidite značaj ove navike i da krenete na razvijanju i učenju iste.

Pored finansijske uspešnosti i bogatsva, cilj je da se upoznate sa svim ostalim aspektima bogatstva, odnosno da znate da najpre morate raditi na sebi, a tek onda očekivati uspešne rezultate u drugim sferama života.

EFEKTIVNOST I EFIKASNOST

Na kursu izučavate više ključnih oblasti vezanih za organizaciju vremena: učite pojam vremena i upravljanja vremenom, preuzimanje kontrole nad svojim životom, delegiranje, postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta, strategije i tehnike upravljanja vremenom.

Naučićete da postavite granice prema drugima u pogledu njihovih zahteva za vašim vremenom, bolje da organizujete aktivnosti i obavite više bitnih stvari tokom dana, i da razlikujete bitno od hitnog. Naučićete kako da prenesete svoje aktivnosti drugima koji ih mogu takođe obaviti.

Cilj kursa je da steknete osnovna znanja o ličnoj organizaciji i procesu izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju, da saznate kako uspešan menadžer koristi i upravlja svojim i tuđim vremenom u cilju povećanja poslovne efektivnosti, efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije.

Cilj kursa je da budete u mogućnosti da procenite kako sami koristite vreme, prepoznate gde ono „curi” i da naučite kako da uspešno određujete prioritete i obavljate poslove. Takođe, cilj je da naučite i kako da odbacujete nebitne poslove kako biste postali uspešniji u svom privatnom i profesionalnom životu i kako biste živeli sa što manje stresa – brže i lakše.

Kao što i sam naziv kaže, ovaj kurs je o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija. U kursu je reč o načinu pripreme prezentacije, o faktorima koji pozitivno utiču i faktorima koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije, o strahu od javnog nastupa i savladavanju treme.

Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije, kao i to kakvu ulogu ima govor tela prilikom održavanja prezentacije. Sve to sa ciljem kako bi prezentacija bila jasna i uverljiva.

Cilj kursa je da naučite da primenjujete osnovne veštine prilikom izlaganja, a sve u cilju da prezentacija bude jasna i uverljiva. Takođe, cilj ovog kursa je da vam otkrije načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre PowerPoint prezentacije, kao i značaja govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja.

Kurs obrađuje pojam i vrste komunikacije i komunikacionih mreža u organizaciji, kao i metode i kanale komunikacije. Upoznaćete se sa načinima verbalne i neverbalne komunikacije u poslovanju, kao i sa pojmom i primenom asertivnosti u poslovnoj komunikaciji.

Takođe, saznaćete koje su razlike u komunikaciji između polova i kako da ih prevaziđu radi postizanja efektivnosti. Kurs detaljno obrađuje temu kako postati efektivan komunikator i koje prepreke efektivnoj komunikaciji se susreću u poslovnom okruženju. Upoznaćete se sa načinima savremene poslovne komunikacije putem interneta i kako ih primeniti u poslovanju.

Cilj kursa jeste da naučite kako da efektivno komunicirate, posebno u poslovnom ambijentu. Takođe, naučićete da prepoznajete koje vrste, metode i kanale komunikacije i komunikacionih mreža treba da koristite u poslovnom okruženju radi postizanja efektivnosti u komunikaciji.

Savladaćete tehnike uspešne pisane i usmene komunikacije, vođenja intervjua i pisanja CV-ja, kao i kvalitetnu primenu neverbalne komunikacije u organizaciji. Naučićete šta je to asertivnost i kako da date i primite asertivnu kritiku. Saznaćete na koji način da postanete efektivni komunikatori i na koji način da uspešno primenite mogućnosti informacionih tehnologija u poslovne svrhe.

Na kursu se obrađuju pojam informacije i njen značaj u savremenom svetu, kao i problematika obilja informacija u savremenim uslovima. Obrađuje se upravljanje informacijama i daju odgovori na pitanja zašto je potrebno upravljati informacijama, na koji način i ko upravlja informacijama.

Značajna pažnja posvećena je pitanjima vezanim za proces upravljanja informacijama na nivou pojedinca i na nivou organizacije. Sigurnost informacija, naročito onih poverljivih, koje predstavljaju ključni resurs današnjice je detaljno obrađena.

Na kursu se dobijaju odgovori na pitanja: Kako obezbediti sigurnost informacija? Kako upravljati informacijama na nivou organizacije? Šta je lično upravljanje informacijama? Koje su najnovije tendencije u procesu upravljanja informacijama?

Poslovni sastanci predstavljaju neobično važan deo ukupnog poslovnog života. Loše upravljanje poslovnim sastancima može imati pogubne efekte na ukupnu poslovnu uspešnost i može negativno uticati na upravljanje vremenom i stepen organizovanosti, na međuljudske odnose i na kraju i na donošenje poslovnih odluka.

Ovaj kurs opisuje proces planiranja i pripreme sastanka, zatim, vođenje sastanka i na kraju njegovo zatvaranje i evaluaciju. Objašnjene su tehnike za generisanje ideja i pronalaženje kreativnih rešenja. Osim toga, objašnjeno je i donošenje odluka na modelima koji se u tom slučaju mogu koristiti i navedene su tehnike za rešavanje problema.

Kroz ceo kurs susretaćete se sa primerima pomoću kojih ćete uspeti da se još više približite ovoj temi i njenoj primeni. Deo kursa posvećen je i virtualnim sastancima i njihovim karakteristikama.

Cilj je da shvatite procesa planiranja, pripreme, vođenje i evaluacije sastanka (i virtualnih sastanaka). Pored toga, upoznaćete se sa metodama za generisanje ideja i razvijanje kreativnog mišljenja.

Imaćete i priliku da naučite da primenjujete različite tehnike za generisanje ideja, kao što su: šest šešira, brainstorming i brainwritting. Dodatno, naučićete da primenjujete i metode za rešavanje problema, među kojima su najznačajnije mape uma i 5 whys.

Pregovori su neizbežni i ljudi pregovaraju u različitim situacijama, čak i kada oni toga nisu svesni. Svi žele da učestvuju u donošenju uticajnih odluka, a sve manje ljudi je spremno da prihvati odluke koje im neko drugi nameće.

Materija je koncipirana tako da vas upozna sa najzvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobi vas da koristite veštine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije. U okviru modula obrađuju se sledeće tematske oblasti: pojam i sadržaj komunikacije, pojam i elementi pregovaranja, faze uspešnog pregovaranja, tehnike i strategije pregovaranja.

Cilj kursa je da unapredite komunikacijske veštine kako biste mogli efektivno da pregovarate i postižete željene rezultate. Cilj kursa je da vam pruži potrebne alate i veštine koji će vam omogućiti da dobijete ono što vam pripada, a da pri tome ostanete pristojni i umereni. Cilj je da stečeno znanje možete da koristite u svakoj situaciji (poslovnoj ili privatnoj) i ostanete fer prema drugoj strani.

U ovom kursu objašnjeni su proces donošenja odluka, faktori i značajni elementi koji ga karakterišu. Polaznici će se upoznati sa različitim vrstama odluka, kao i sa svakom od faza koje se javljaju prilikom odlučivanja. Predstavljeni su različiti modeli uz pomoć kojih je moguće donositi odluke, opisane su njihove dobre i loše strane. Ukazano je i na prednosti i nedostatke grupnog odlučivanja i tehnike kojima je moguće povećati kvalitet ovako donetih odluka.

Poseban akcenat stavljen je na utvrđivanje najčeščih grešaka i barijera prilikom odlučivanja, kao i na savete koji će uticati na povećanje kvaliteta odluka koje smo u prilici da svakodnevno donosimo, kako u poslu, tako i u privatnom životu.

Cilj kursa jeste da vam omogući da primenom brojnih metoda usavršite sposobnost donošenja kvalitetnih odluka. Upoznaćete se sa brojnim modelima i tehnikama za donošenje ispravnih, kako individualnih, tako i grupnih odluka. Bićete u prilici da ovladate znanjem koje je potrebno za evaluaciju alternativnih rešenja kako bi mogli da, na osnovu raspoloživih podataka, napravite izbor optimalnog rešenja.

Na kursu ćete usavršiti veštine pisane poslovne komunikacije i naučiti kako da jasno izrazite svoje mišljenje kroz pisanu reč. Upoznaćete se sa sadržinom, tehnikama, formama i najznačajnijim pravilima pisane poslovne komunikacije. Otkrićete šta znači ubedljivost pisane reči, kao i koji je značaj veštine pisane komunikacije za napredovanje u poslu. Biće izneti brojni saveti, ali i najčešće greške na koje bi trebalo obratiti pažnju i na taj način uspešno ovladati poslovnom korespodencijom.

Cilj kursa je unapređenje kulture pismenog izražavanja, usvajanje pisanih modela i komunikacijskih pravila radi lakšeg i efikasnijeg izvršavanja profesionalnih obaveza.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.