Dodatni kursevi – Dizajn

Pogledajte spisak dodatnih kurseva koje možete pohađati pored kurseva sa Personal Development Programa onih koji će na najbolji način dopuniti vaše dizajnerske veštine. Klikom na naziv kursa, saznajte više o opisu i cilju svakog pojedinačnog kursa.

Kurs Efikasno učenje namenjen je upoznavanju polaznika sa teorijskim, ali i praktičnim osnovama na kojima se zasniva proces uspešnog učenja i novih saznanja. Modul se sastoji iz dva dela. Prvi modul upoznaje korisnika sa osnovnim pojmovima i planovima, dok je drugi modul koncentrisan na metode koje bi trebalo upotrebljavati prilikom učenja.

Cilj ovog kursa je priprema polaznika za rad na DL platformi i postizanje što boljih rezultata u procesu učenja – kurs je pripremnog karaktera i njegov cilj je da upozna polaznika sa osnovnim pojmovima u procesu učenja, različitim stilovima učenja i načinima planiranja upotrebe vremena u procesu učenja. Polaznik će biti upućen i u različite metode koje može da koristi pri slušanju, čitanju, pisanju i ponavljanju gradiva.

Kurs Planiranje karijere korisnicima će približiti pojam karijere, kao i razliku između posla i karijere. Biće definisani elementi radne biografije, propratno pismo i pismo preporuke, a predstavljeni su i korisni saveti u vezi sa pripremom za intervju za posao i odlaskom na njega.

Cilj kursa Planiranje karijere jeste da probudi svest polaznicima o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će pomoći prilikom kreiranja uspešne poslovne karijere.

Kurs Stil i personalni marketing spada u takozvane soft skils kurseve i pomoći će vam da svoj stil i ličnost unapredite da budu u službi vašeg posla. Kurs se sastoji iz pet delova, a upoznaćete se sa pojmom, ali i razvojem personalnog marketinga, saznaćete šta to znači lični stil i koja je njegova uloga u profesionalnom nastupu i koje su predispozicije ličnog stila. Naučićete kako da napravite profesionalnu biografiju da bi ona što stručnije izgledala, ali i kako da kreirate lični stil da bude prepoznatljiv i autentičan.

Cilj kursa Stil i personalni marketing je da vam pomogne da unapredite lične osobine i da vas upozna sa svim važnim elementima kreiranja personalnog marketinga, razvoja sopstvene poslovne strategije i predstavljanja ličnosti u različitim situacijama.

Kurs se bavi autorskim pravima u procesu stvaranja, distribucije i prezentacije autorskog dela i internet pravima. Zasniva se na procesima registracije i zaštite industrijskog dizajna i žiga u domaćim i međunarodnim okvirima.

Polaznici ovog kursa upoznaju se sa sistemima i procedurama zaštite autorskog prava i srodnih prava, industrijskog dizajna i žiga u domaćem i međunarodnom okruženju.

Efektivno pregovaranje se nameće kao jedan od najvažnijih činilaca za uspešno ostvarenje ciljeva kako u poslovnom, tako i u privatnom okruženju. Svi žele da učestvuju u donošenju uticajnih odluka, a sve je manje ljudi spremno da prihvati odluke koje im neko drugi nameće. Materija ovog kursa upoznaje polaznike sa najvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobljava ih da koriste veštine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije. Kroz kurs se obrađuju i pojam komunikacije, elementi i faze pregovaranja, tehnike i strategije pregovaranja, ali i karakteristike različitih stilova pregovaranja i pregovarača.

Osnovni cilj kursa je da unapredi veštine komunikacije polaznika u funkciji vođenja efektivnih pregovora i ostvarenja željenih rezultata.

Kurs Nemački jezik A1 je početni nivo učenja nemačkog jezika, čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu. Polaznik će, između ostalog, naučiti kako da predstavi sebe i druge, da postavi pitanja drugim osobama u vezi sa njihovom ličnošću, o zanimanju, poreklu, ali i da daje potvrdne, kao i odrične odgovore. Snalaženje u osnovnim situacijama takođe podrazumeva poručivanje hrane i pića u restoranu, postavljanje pitanja za određenje pravca u nepoznatom gradu, izražavanje molbi ili davanje saveta, postavljanje pitanja kao što su „koliko je sati“ i „koji je datum“. Uz to, za osnovnu komunikaciju neophodno je poznavanje brojeva, boja, godišnjih doba i slično.

Polaznici će usavršiti osnovna gramatička pravila, naučiće da razlikuju vrste reči, da prepoznaju rodove imenica, kao i da odrede padež, da menjaju glagole kroz lica u prezentu, ali i u još tri vremena preteritu, perfektu i futuru I.

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. Gramatički deo prate tekstovi, koji polaznicima pomažu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama. Nakon završetka ovog kursa, polaznici će biti spremni za prelazak na B1 nivo.

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje B1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje B1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: fakultet, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. ali i tekstove koji su vezani za pre svega nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu muziku (u dodatnim materijalima) i tekstove pesama ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata B1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou B1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje B1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou B1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem i pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija.

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje B2 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje B2 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: fakultet, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. ali i tekstove koji su vezani za pre svega nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu muziku (u dodatnim materijalima) i tekstove pesama ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata B2. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou B2 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje B2 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou B2. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem i pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija.

Kurs Digital Publishing upoznaje korisnike sa idejom, mogućnostima i tehnikama pravljenja digitalnih publikacija. Na njemu će korisnici imati priliku da se upoznaju sa mogućnostima digitalnih publikacija, kao nadolazećeg trenda u izdavačkoj industriji i moći da steknu veštine potrebne za izradu publikacija tzv. „bogatog sadržaja”, onih koje sadrže animacije, interaktivne elemente i audio i video zapise. Korisnici će steći znanja o načinima publikovanja digitalnih publikacija, kao i o servisima koji nude takve publikacije.

Cilj kursa Digital Publishing je da korisnici steknu i teorijsko znanje i praktično iskustvo koje je važno za kreiranje digitalnih publikacija. Kroz praksu oni će moći da steknu neophodne veštine za samostalno kreiranje digitalne publikacije sa interaktivnim sadržajima, animacijama, audio i video materijalima, a jedan od ciljeva ovog kursa je i da korisnici postanu sposobni da kreiraju digitalne publikacije i usavrše veštine pravljenja klasičnih štampanih publikacija.

Na ovom kursu se polaznici upoznaju sa pojmom copywritinga, razvojem ove veštine, kao i tehnikama i strategijama kreiranja efikasne reklamne poruke, odnosno oglasa, i njegove upotrebe u savremenom poslovnom okruženju. Biće reči o zadacima koje obavlja jedan copywriter, kao i o postupku kreiranja same poruke – od naručivanja do njenog plasiranja na tržište.

Cilj ovog kursa jeste da polaznicima ukaže na pojam i značaj copywritinga, kao i da ih upozna sa osnovnim tehnikama kreativnog pisanja, ključnim elementima jednog dobrog reklamnog teksta i načinima pridobijanja pažnje ciljne publike. Takođe, cilj je i predstavljanje zadataka koje obavlja copywriter – od razgovora sa klijentom, preko kreiranja poruke, sve do njenog plasiranja publici koja je identifikovana kao ciljna.

Na kursu se polaznici upoznaju sa sledećim temama – oglašavanje, promotivne strategije, kreiranje brenda. Po definiciji The Institute of Practitioners in Advertising : „Oglašavanje je najubedljivija prodajna poruka upućena pravim potencijalnim kupcima proizvoda ili usluge po najnižoj mogućoj ceni“. Promotivne strategije zasnivaju se na skupu različitih komunikacijskih aktivnosti pomoću kojih organizacija, služeći se različitim medijima, ličnim ili opštim uveravanjem, nastoji da svoj proizvod/uslugu učini poznatim kupcima, sa ciljem da obezbedi određenu potražnju za njima. Kreiranje brenda je veoma dug i zahtevan stvaralački proces. Vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta i vrednosti svojih marki. One uvek moraju uvažavati ukus potrošača, ali se moraju i razvijati tako da ostanu privlačne čak i u okruženju koje se neprekidno menja.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom oglašavanja i promotivnim strategijama. Takođe, polaznici se obučavaju da prepoznaju ulogu i koncept brenda, kao i da se upoznaju sa upravljajnem brendom i njegovim pozicioniranjem.

U ovom kursu biće reči o istoriji digitalnog advertajzinga, o social media advertajzingu, o tome šta predstavlja, ko učestvuje u njemu i koje vrste digitalnog advertajzinga postoje. Naučićete koje se tehnologije koriste, kao i načine na koje možete targetirati ciljnu grupu online. Predstavićemo osnovne razlike između SEO i SEM-a i postupno prikazati način kreiranja kampanje na Facebooku, korišćenje Google analitike i sličnih metoda. Takođe, biće obrađen video i mobilni advertajzing, kao i jedna od najinteresantnijih i najperspektivnijih tema advertajzinga, Programmatic & RTB.

Cilj kursa jeste da se polaznici upoznaju sa osnovama i razvojem digitalnog advertajzinga, da saznaju koje tehnologije se koriste i gde se to čuvaju i kako se postavljaju reklame na internetu.

Imaćete priliku da se upoznate sa svim osnovama HTML i CSS jezika. Znanja koja steknete omogućiće vam da savladate osnovne pojmove, ali i naučite kako da postavite kompletan WordPress sajt na pravom serveru, kao i na lokalnom okruženju.

Saznaćete sve što vam je potrebno da biste kreirali stranice i naučiti šta zapravo znače post i page unosi. Usvojene veštine će vas osposobiti da kreirate navigaciju sajta, da upravljate korisnicima i nivoima pristupa, kao i da stvorite detaljnu sliku o tome kako se postavljaju neophodni elementi modernih sajtova.

Na kraju kursa imaćete znanja koja ćete moći da iskoristite kako biste uz pomoć WordPress sistema kreirali najmodernije i najfunkcionalnije web sajtove. Jednostavno, bićete spremni da potpuno samostalno instalirate WordPress, podesite ga za upotrebu prema sopstvenim potrebama, i, na kraju, ispunite sadržajem kojim želite. Pored toga, ovladaćete i veštinama koje su vam neophodne da biste upravljali plugin elementima i temama.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

Kurs Fotografija za film i video, osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja.

Glavni cilj kursa je upoznavanje, razumevanje, i uz upornost i vežbu, savladavanje discipline snimanja filmskih i video slika. Osmišljen je tako da, kroz pristupačan način, svima koji su do sada imali amatersko iskustvo, nadogradi znanje i da mogućnost za samostalni rad na snimanju filmskih i video formi.

Na ovom kursu stećićete potrebna znanja kako biste koristili program Adobe Premiere CC (Creative Cloud). Kurs sadrži lekcije koje pokrivaju širok spektar tema koje se odnose na upotrebu ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video i audio materijala, efekata i grafičke obrade do kreiranja kompletnog filma, odnosno eksportovanja video-fajla. Kurs je podeljen u osam modula, koji kroz 26 nastavnih jedinica postepeno uvode korisnika u svet ne samo rada na Adobe Premiere softveru već i u estetiku audio video produkcije i postprodukcije.

Cilj ovog kursa je da u potpunosti pripremi polaznika za samostalan rad u Adobe Premiere CC softveru. To znači da će polaznik biti u mogućnosti da samostalno unosi video-materijal u računar, odnosno Adobe Premiere program, i da ga na profesionalan i tehnički visokom nivou obradi i napravi bilo koji format video-rada po sopstvenoj želji i potrebi. Nakon završenog kursa polaznik će moći samostalno da izmontira video-materijal, da obradi zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine, koje će inkorporirati u svoj video-rad.

Savladaćete rad u programu Adobe After Effects CC. Ovaj kurs sastoji se od lekcija koje pokrivaju oblasti: unos materijala u kompjuter, osnovne obrade video-materijala, kreiranje efekata, korekcije slike, pravljenje kompleksnih kompozicija. Polaznici korak po korak savladavaju rad sa softverom Adobe After Effects kroz određeni broj tematskih sredina. Fokus je na tome da kroz veliki broj primera polaznii nauče osnovne, pa onda složene radnje i postupci u procesu postprodukcije.

Video-tutorijali su vam od velike koristi jer na konkretnim primeririma objašnjavaju kako da kreirate posebne efekte i animacije u Adobe After Effects programu.

Kurs se sastoji iz nastavnih jedinica u kojima će se polaznici upoznati sa svim elementima proizvodnje video-dela koji su deo krajnje faze produkcije jednog filma ili televizijske emisije. Naučiće kako da koriste Adobe Media Encoder i u kojim produkcionim zahtevima se ovaj softver može primeniti. Uz to, naučiće kako da koriste program DaVinci Resolve, koji je industrijski standar za kolor-korekciju. Kako da na snimljenom materijalu urade kolor-korekciju i kako da vizuelno unaprede celokupan video. U ovom kursu saznaće sve o vezama unutar Adobe programa za audio i video produkciju, kao i to kako da na najbolji način koriste celokupan Adobe paket.

Kurs ima za cilj da na kraju kursa polaznici da samostalno koriste programe Adobe Media Encoder i DaVinci Resolve, kao i da aktivno koriste Adobe Dynamic Link. Pored znanja u upotrebi softvera, polaznik će naučiti i o estetskim kategorijam kolor-korekcije, finalizacije video-dela i značaju postprodukcije u izradi kavlitetnog i savremenog video-rada.

 

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije unaprediće vaše lične osobine, i to u veoma važnom segmentu – prezentaciji. Da bi bila dobra, prezentacija mora biti što jasnija i uverljivija, a za ostvarenje toga je potrebno da radite na sebi i steknete neophodne veštine.

Polaznicima ovog kursa detaljno je objašnjen način pripreme prezentacije, ali i faktori koji mogu negativno da utiču na prezentovanje materijala. Razbijanje straha od javnog nastupa veoma je važan deo kursa, a posebna pažnja posvećena je i savladavanju treme. Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije i objašnjava ulogu govora tela prilikom držanja prezentacije.

Kurs Završni rad za program Video Design objedinjuje sva znanja koja su stečena na ITAcademy u vidu jednog završnog projekta. Na ovom kursu polaznik će raditi lični portfolio sa radovima koje je kompletirao tokom školovanja. Opciono, polaznici mogu dodati i radove koje su radili privatno, ukoliko ih imaju. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da nauči tokom školovanja.

Cilj kursa Završni rad za program Video Design je demonstracija usvojenih znanja i veština stečenih na ITAcademy, čime polaznik ostvaruje pravo na sertifikat ITAademy. Predviđa se da polaznik demonstrira i sebi i drugima da je uspešno usvojio potrebna znanja i stekao veštine koje su planirane planom i programom odseka koji je izabrao na ITAcademy kako bi postao sertifikovani video-dizajner.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.