Dodatni kursevi za smer Dramske umetnosti

Pogledajte spisak dodatnih kurseva koje možete pohađati pored kurseva sa Personal Development Programa ukoliko se opredelite za dodatni paket veština. Izaberite četiri koja će na najbolji način dopuniti vaš glumački senzibilitet. Klikom na naziv kursa, saznajte više o opisu i cilju svakog pojedinačnog kursa.

Kurs Efikasno učenje namenjen je upoznavanju polaznika sa teorijskim, ali i praktičnim osnovama na kojima se zasniva proces uspešnog učenja i novih saznanja. Modul se sastoji iz dva dela. Prvi modul upoznaje korisnika sa osnovnim pojmovima i planovima, dok je drugi modul koncentrisan na metode koje bi trebalo upotrebljavati prilikom učenja.

Polaznik će biti upućen i u različite metode koje može da koristi pri slušanju, čitanju, pisanju i ponavljanju gradiva. Ishodi učenja: po uspešno završenom kursu polaznik će umeti da definiše učenje i druge osnovne pojmove ovog procesa. Moći će da odredi svoj stil učenja i izvrši izbor strategije za njegovo unapređenje. Umeće uspešno da upravlja vremenom u procesu učenja. Biće osposobljen da primeni strategiju aktivnog slušanja, različite metode za čitanje teksta, da pravilno odredi strukturu pisanog zadatka i rasporedi vreme koje je potrebno za ponavljanje gradiva na efikasan način.

Kurs Planiranje karijere korisnicima će približiti pojam karijere, kao i razliku između posla i karijere. Biće definisani elementi radne biografije, propratno pismo i pismo preporuke, a predstavljeni su i korisni saveti u vezi sa pripremom za intervju za posao i odlaskom na njega.

Cilj kursa Planiranje karijere jeste da probudi svest polaznicima o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će pomoći prilikom kreiranja uspešne poslovne karijere.

Kurs Stil i personalni marketing spada u takozvane soft skils kurseve i pomoći će vam da svoj stil i ličnost unapredite da budu u službi vašeg posla. Kurs se sastoji iz pet delova, a upoznaćete se sa pojmom, ali i razvojem personalnog marketinga, saznaćete šta to znači lični stil i koja je njegova uloga u profesionalnom nastupu i koje su predispozicije ličnog stila. Naučićete kako da napravite profesionalnu biografiju da bi ona što stručnije izgledala, ali i kako da kreirate lični stil da bude prepoznatljiv i autentičan.

Cilj kursa Stil i personalni marketing je da vam pomogne da unapredite lične osobine i da vas upozna sa svim važnim elementima kreiranja personalnog marketinga, razvoja sopstvene poslovne strategije i predstavljanja ličnosti u različitim situacijama.

Kurs se bavi autorskim pravima u procesu stvaranja, distribucije i prezentacije autorskog dela i internet pravima. Zasniva se na procesima registracije i zaštite industrijskog dizajna i žiga u domaćim i međunarodnim okvirima.

Polaznici ovog kursa upoznaju se sa sistemima i procedurama zaštite autorskog prava i srodnih prava, industrijskog dizajna i žiga u domaćem i međunarodnom okruženju.

Efektivno pregovaranje se nameće kao jedan od najvažnijih činilaca za uspešno ostvarenje ciljeva kako u poslovnom, tako i u privatnom okruženju. Svi žele da učestvuju u donošenju uticajnih odluka, a sve je manje ljudi spremno da prihvati odluke koje im neko drugi nameće. Materija ovog kursa upoznaje polaznike sa najvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobljava ih da koriste veštine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije.

Kroz kurs se obrađuju i pojam komunikacije, elementi i faze pregovaranja, tehnike i strategije pregovaranja, ali i karakteristike različitih stilova pregovaranja i pregovarača.

Osnovni cilj kursa je da unapredi veštine komunikacije polaznika u funkciji vođenja efektivnih pregovora i ostvarenja željenih rezultata.

Na kursu se polaznici upoznaju sa sledećim temama – oglašavanje, promotivne strategije, kreiranje brenda. Po definiciji The Institute of Practitioners in Advertising : „Oglašavanje je najubedljivija prodajna poruka upućena pravim potencijalnim kupcima proizvoda ili usluge po najnižoj mogućoj ceni“. Promotivne strategije zasnivaju se na skupu različitih komunikacijskih aktivnosti pomoću kojih organizacija, služeći se različitim medijima, ličnim ili opštim uveravanjem, nastoji da svoj proizvod/uslugu učini poznatim kupcima, sa ciljem da obezbedi određenu potražnju za njima. Kreiranje brenda je veoma dug i zahtevan stvaralački proces. Vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta i vrednosti svojih marki. One uvek moraju uvažavati ukus potrošača, ali se moraju i razvijati tako da ostanu privlačne čak i u okruženju koje se neprekidno menja.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom oglašavanja i promotivnim strategijama. Takođe, polaznici se obučavaju da prepoznaju ulogu i koncept brenda, kao i da se upoznaju sa upravljajnem brendom i njegovim pozicioniranjem.

Imaćete priliku da se upoznate sa svim osnovama HTML i CSS jezika. Znanja koja steknete omogućiće vam da savladate osnovne pojmove, ali i naučite kako da postavite kompletan WordPress sajt na pravom serveru, kao i na lokalnom okruženju.

Saznaćete sve što vam je potrebno da biste kreirali stranice i naučiti šta zapravo znače post i page unosi. Usvojene veštine će vas osposobiti da kreirate navigaciju sajta, da upravljate korisnicima i nivoima pristupa, kao i da stvorite detaljnu sliku o tome kako se postavljaju neophodni elementi modernih sajtova.

Na kraju kursa imaćete znanja koja ćete moći da iskoristite kako biste uz pomoć WordPress sistema kreirali najmodernije i najfunkcionalnije web sajtove. Jednostavno, bićete spremni da potpuno samostalno instalirate WordPress, podesite ga za upotrebu prema sopstvenim potrebama, i, na kraju, ispunite sadržajem kojim želite. Pored toga, ovladaćete i veštinama koje su vam neophodne da biste upravljali plugin elementima i temama.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

Kurs Fotografija za film i video, osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja.

Glavni cilj kursa je upoznavanje, razumevanje, i uz upornost i vežbu, savladavanje discipline snimanja filmskih i video slika. Osmišljen je tako da, kroz pristupačan način, svima koji su do sada imali amatersko iskustvo, nadogradi znanje i da mogućnost za samostalni rad na snimanju filmskih i video formi.

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije unaprediće vaše lične osobine, i to u veoma važnom segmentu – prezentaciji. Da bi bila dobra, prezentacija mora biti što jasnija i uverljivija, a za ostvarenje toga je potrebno da radite na sebi i steknete neophodne veštine.

Polaznicima ovog kursa detaljno je objašnjen način pripreme prezentacije, ali i faktori koji mogu negativno da utiču na prezentovanje materijala. Razbijanje straha od javnog nastupa veoma je važan deo kursa, a posebna pažnja posvećena je i savladavanju treme. Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije i objašnjava ulogu govora tela prilikom držanja prezentacije.

U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom inteligencije, vrstama inteligencije, kako ljudskom tako i poslovnom, pojmom koji se sve više koristi u modernoj teoriji organizacije.

Savladaćete osnovna znanja koja su vam neophodna da razumete značaj ljudske I poslovne inteligencije u savremenom društvu.

Tokom kursa Efektivne tehnike pisanja polaznici će naučiti da izraze svoj stav pisanom rečju, poštujući poslovnu etikeciju, i savladaće veštine pisane poslovne komunikacije. Upoznaće tehnike, forme, najvažnija pravila, ali i najčešće greške u pisanju u poslovne svrhe. Bilo da je reč o marketinškim tekstovima, pisanju za javnost i medije, obraćanju saradnicima ili jednostavno korespondenciji putem mejla, polaznici će saznati kako da pomoću ubedljivosti pisane reči ostvare svoje ciljeve i profesionalno napreduju.

Kroz mnogobrojne primere iz prakse i savete, uspešno će ovladati pisanom poslovnom komunikacijom. Cilj ovog kursa je da polaznici usvoje opštevažeća pravila pisane korespondencije i unaprede kulturu pismenog izražavanja, kako bi mogli da budu efikasniji i uspešniji u svom poslu, budući da pisanu komunikaciju koristimo svakodnevno u poslovanju.

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa procesom odlučivanja, vrstama odluka, faktorima koji utiču na odlučivanje, elementima i fazama u procesu donošenja odluka. Takođe, polaznici/e će se upoznati sa različitim tehnikama koje se koriste u individualnom i grupnom odlučivanju. Materija je koncipirana tako da upozna polaznike/ce sa najvažnijim elemnetima i faktorima koji utiču na donošenje odluka. Prvi modul više je fokusiran na sam proces i elemente, dok se drugi modul fokusira na razvoj konkretnih veština za donošenje kvalitetnih odluka.

Cilj kursa je da polaznici ovladaju procesom donošenja dobrih i kvalitetnih odluka, koje će unaprediti poslovanje i polazniku obezbediti uspešnu karijeru.

Kurs Zdravlje i upravljanje stresom prvo opisuje pojam zdravlja i načine za njegovo očuvanje, koje je neophodno za dug život i funkcionisanje u organizacionim sistemima, a potom opisuje pojam, faze razvoja, vrste i simptome stresa, kao i izvore stresa koji nastaju u toku života i rada ljudi. Akcenat se stavlja na prevazilaženje stresa u organizaciji i na načine na koje se uspešno može njime upravljati.

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici u potpunosti upoznaju sa pojmom stresa, sa ozbiljnošću posledica koje stres može imati po čoveka i sa uspešnom borbom protiv stresa u toku radnog veka, kako bi što kvalitetnije održavali dobro zdravstveno stanje, potrebno za ostvarenje ličnih životnih ciljeva. Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu znanja i veštine u prepoznavanju pojave stresa kod sebe i svojih kolega, koja će im pomoći da u stresnim situacijama u okviru organizacije uspešno pomognu sebi i drugima u očuvanju zdravlja, koje je danas neprocenjivo i nezamenljivo.

Kurs se sastoji od pet nastavnih jedinica koje su posvećene tome da polaznici steknu osnovna znanja o upravljanju ličnim finansijama i principima koje mogu koristiti da se obogate i da investiraju u budućnost. Detaljno se objašnjava pravljenje mesečnog budžeta, imovine i obaveza, što će polaznici moći da iskoriste za lično planiranje. Štednja će biti objašnjena u jednoj od nastavnih jedinica, kao i načini na koje se može štedeti uspešno. Objašnjeni su investiranje, investicioni fondovi i ostali oblici investiranja. Poslednja nastavna jedinica posvećena je proaktivnosti.

Na ovom kursu je polaznicima na jednostavan i svima razumljiv način, uz dosta praktičnog rada na računaru, predstavljeno kako da koriste računare, na koje sve načine time sebi mogu da pomognu, zatim kako da kreiraju različite fajlove i upravljaju njima, ali i kako da koriste internet i pritom obezbede sigurnost svojih podataka onlajn i oflajn.

Cilj ovog kursa je da polaznike obuči kako da efikasno koriste DL platformu, kao i da ih upozna sa pojmovima hardvera i softvera, sa time koji činioci utiču na performanse računara, sa perifernim uređajima računarskog sistema i osnovnim aplikacijama i operativnim sistemima. Polaznici će naučiti da samostalno koriste informatičke mreže u računarstvu, da se na različite načine povezuju na internet i da koriste informacione tehnologije u svakodnevnom životu.

Još jedan od ciljeva kursa jeste da upozna polaznike sa sigurnosnim aspektima korišćenja računara, kao i sa pravnim aspektima koji se odnose na zaštitu autorskih prava i zaštitu podataka pri radu na računaru. Cilj je da se kod polaznika razvije svest o zdravstvenom i sigurnosnom aspektu zaštite, kao i o uticaju na životnu sredinu pri korišćenju računara.

Kroz kurs Organizacija vremena polaznici će imati priliku da se upoznaju sa više ključnih oblasti u vezi sa organizacijom vremena. Kroz nastavne jedinice predstavljeni su i objašnjeni sam pojam vremena i upravljanja vremenom, metode za postavljanje prioriteta i ciljeva, kao i tehnike za uspešno delegiranje i upravljanje sastancima.

U kursu su opisani brojni saveti za upravljanje radnim vremenom s ciljem efikasnog obavljanja poslova, načini za bolju organizaciju aktivnosti, obavljanje više bitnih stvari tokom dana, kao i metode kroz koje možete razdvojiti bitno od hitnog. Danas, kada je vreme jedan od ključnih resursa, ovaj kurs pomoći će vam da uspešno upravljate svojim vremenom.

Moć je sposobnost pojedinaca ili grupa da nametnu svoju volju drugima bez obzira na otpor. Moć kao sposobnost da se na druge utiče ima dosta sličnosti sa autoritetom, jer i autoritet pretpostavlja određenu moć. Međutim, moć i autoritet nisu identični pojmovi.

Neko može imati moć, a da pri tom nema autoritet, i obrnuto. Na kursu se obrađuje pojam moći i autoriteta, vrste moći i stilovi vođstva. Takođe, obrađuju se struktura i funkcije moći. Biće reči i o sticanju autoriteta i aktivnostima koje mogu uvećati autoritet.

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom i strukturom moći, oblicima i tipovima moći kao i sa pojmom autoriteta. Polaznici će naučiti i razliku između moći i autoriteta.

Sa aspekta kompanije, sponzorstvo predstavlja savremen alat marketinga koji doprinosi promotivnom aspektu kompanije. Sa aspekta onog koji je sponzorisan, sponzorstvo predstavlja najbolji mogući način dolaženja do neophodnih sredstava za neoometan nastavak aktivnosti ili realizacije nekog projekta.
Na kursu Sponzorstvo predstavljeni su izazovi modernog poslovanja, kako kompanija koje ulažu sredstva u ovaj vid markentiških aktivnosti tako i onih koji ta sredstva realizuju. Kurs približava smisao i međusobne odnose kao i društveni značaj donatorstva i sponzorstva. Kurs će omogućiti osposobljavanje za primenu stručnih pravila sponzorstva i principa istih u praksi. Na kraju kursa će biti predstavljeni koraci i saveti koji se tiču uspešnog sponorstva i donatorstva.

 

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.