KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE I ANGAŽOVANJE

/ / Konkursi, Vesti / 26. 03. 2024.

Na osnovu člana 30, stav 1, tačka 10, Statuta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, dekan Fakulteta raspisuje

 • Za izbor 1 (jednog) Redovnog profesora u zvanje i angažovanje za užu umetničku oblast Arhitektura.

Uslovi: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za izbor koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon i 76/2023), Statutom Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Fakulteta savremenih umetnosti (broj: 46/2023 od datuma: 8. 2. 2023. godine).

Prijave sa pratećim prilozima (kojima se dokazuje ispunjavanje uslova koji se traže za zvanje u užu naučnu, odnosno umetničku oblast za koje se kandidat bira) podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu: Fakultet savremenih umetnosti, Ulica Svetozara Miletića 12, Beograd, sa naznakom „Prijava na Konkurs”.

 

Кandidat koji se prijavljuje na konkurs podnosi:

  1. prijavu
  2. popunjen Obrazac prijave po objavljenom konkursu (Obrazac 2)
  3. relevantne dokumente kojima dokazuje da ispunjava uslove konkursa.

Dekan
Prof. dr Dragan Ćalović


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.