Dušan Stojaković

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Marketing

Predmeti
Menadžment i Marketing

Dr Dušan Stojaković rođen je 1978. godine u Beogradu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je filmsku i televizijsku produkciju 2001. godine, a 2014. na istom fakultetu stiče zvanje doktora nauka menadžmenta kulture i medija. Učestvovao je na više desetina domaćih i međunarodnih konferencija i stručnih skupova, sa posebnim fokusom na oblast digitalizacije. Autor je četiri rada objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Član je Društva Srbije za odnose s javnošću i Srpske asocijacije menadžera. Oblast naučnog i stručnog interesovanja: marketing i komunikacije, sa posebnim fokusom na digitalizaciju i digitalne medije. Docent je Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.