Jelena Živković

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Psihologija

Predmeti
Psihologija

Rođena je 7.1.1987. godine u Beogradu. Na osnovu osvojene stipendije za studiranje u visokoobrazovnim ustanovama Ruske Federacije, upisuje studije psihologije na Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu, Fakultet za pedagogiju i psihologiju, specijalizacija razvojna psihologija. Stiče diplomu sa odličjem i naučni naziv mastera psihologije. Na osnovu postignutog uspeha, dobija stipendiju za doktorske studije, koje sa uspehom završava na istom univerzitetu, po specijalizaciji socijalna psihologija. U međuvremenu, ostvaruje pravo na međunarodnu razmenu studenata u okviru Erasmus plus programa, koju realizuje na Fakultetu za biznis i informacioni menadžment Univerzitetskog koledža Gent u Belgiji.

Prvo radno iskustvo stiče kao asistent u nastavi na Moskovskom socijalno-pedagoškom institutu u Rusiji. Po povratku u Srbiju, radi na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, kao docent za užu naučnu oblast psihologija. Angažovana je i na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.

Aktivno učestvuje na međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama.

Učestvovala je u Međunarodnom istraživačkom projekatu posvećenom razvoju globalne zajednice, pod rukovodstvom prof. dr Džozefa de Rivere iz Odeljenja za psihologiju Univerziteta Klark u SAD. 

Gostovala je kao predavač na naučnom seminaru “Kultura ima značaj”, održanom u Moskvi, u organizaciji Međunarodne naučno-obrazovne laboratorije za sociokulturna istraživanja Nacionalnog istraživačkog univerziteta “Visoka škola ekonomije” u Rusiji. 

Redovan je član Naučnog etnopsihološkog seminara koji organizuju Nacionalni istraživački univerzitet “Visoka škola ekonomije”, Moskovski državni psihološko-pedagoški univerzitet i Licej br.1553 po imenu V.I. Vernadskog.

Ove godine, po pozivu prof. emeritusa Džona Berija iz Odeljenja za psihologiju Univerziteta Kvins u Kanadi, prezentovaće rad u okviru Simpozijuma “Interkulturalni odnosi u post-komunističkim društvima”, na 32. Međunarodnom kongresu psihologa u Pragu, Češka Republika.

Više od 10 godina se aktivno bavi prevodilačkom delatnošću: pismeni i usmeni prevod, uključujući simultani. Govori ruski, engleski, španski, izučava turski i portugalski. Kao prevodilac učestvovala je na mnogobrojnim međunarodnim sajmovima, bilateralnim susretima privrednih i političkih delegacija, poslovnim forumima, suđenjima u krivičnim postupcima, sportskim i turističkim manifestacijama, i drugim događajima. Voli glumu, ples, pevanje i umetnost.

Knjige:

 • Strategijski i operativni menadžment / Slobodan Živkovic, Ana Živković, Jelena Živković. Vrnjačka Banja: SaTCIP, 2015. 288 s. ISBN 987-86-6075-053-4

Poglavlja u tematskim zbornicima od međunarodnog i nacionalnog značaja:

 • Stepanović, S., & Živković, J. (2020) The role of parents in children’s early speach and langauge development. In: V. Dukanac, M. Đurić (eds.) Thematic collection of proceedings of the international importance – Latest developments in speech therapy, occupational therapy and social work: Between tradition and transition, 283-294. Belgrade: College of social work. ISBN 978-86-81394-14-4
 • Петрович, Н., & Живкович, Е. (2019) Вызовы социальной психологии в эпоху глобализации [Izazovi socijalne psihologije u epohi globalizacije]. В: A.L. Журавлев, A.В. Юревич (Отв.ред.), Новые тенденции и перспективы психологической науки. Серия: Методология, история и теория психологии, c. 378-397. Москва: Институт психологии РАН. ISBN 978-5-9270-0393-8
 • Živković, J. (2017) Давайте дружить: Teorija međugrupne interakcije V.S. Agejeva. U: N. Petrović (Ur.) Politička psihologija u savremenom svetu, 77– 89. Institut za psihologiju, Beograd. ISBN 978-86-6427-049

Radovi u naučnim časopisima od međunarodnog i nacionalnog značaja:

 • Stepanović, S., Živković, J. (2020) Working with pupils with hearing impairments in an inclusive education: characteristics and competences. Human Research in Rehabilitation, 10 (1), 22-30.
 • Живкович, Е. (2018) Эмпирическое исследование социально-психологических особенностей межэтнических установок в Сербии [Empirijsko istraživanje socijalno-psiholoških osobina međuetničkih stavova u Srbiji]. Интернет-журнал “Мир науки. Педагогика и психология”, (6)1.
 • Живкович, Е. (2014) Особенности этнорелигиозной идентичности как фактор развития этнической дистанции в Сербии [Osobine etnoreligioznog identiteta kao faktor razvoja etničke distance u Srbiji]. Европейский журнал социальных наук, 1(4), 322-330.
 • Живкович, Е. (2014) Психологические особенности межэтнических отношений в Сербии [Psihološke osobine međuetničkih odnosa u Srbiji]. Социальная психология и общество, 5(3), 104-116.
  Живкович, Е. (2012) Этническая дистанция в Сербии [Etnička distanca u Srbiji]. Преподаватель XXI век, 2(4), 382-388.

Saopštenja sa konferencija od međunarodnog i nacionalnog značaja, štampana u celini/izvodu:

 • Živković, A., Živković, J., & Tmušić, R. (2019) Teacher’s leadership skills conducting to an effective language learning. Proceedings of IX International conference „Economics and Management – Based on New Technologies” (EMONT-2019), 23-26th June 2019, Vrnjačka Banja, SaTCIP Publisher Ltd., pp. 262-266.
 • Živković, J. (2019) The strategies of interethnic interaction in Serbia. Proceedings of the XXV scientific conference Empirical studies in psychology, March 29th-31st 2019; Faculty of philosophy, University of Belgrade, pp. 136-138.
 • Živković, J. (2019) Ethnic distance as a type of ethnic attitudes in Serbia. Book of abstracts of the XXV Scientific conference Empirical studies in psychology; March 29th-31st 2019; Faculty of philosophy, University of Belgrade, p. 116.
 • Živković, J., & Živković, S. (2018) Leadership as a social-psychological phenomenon: the problem of leadership and management in Russian psychology. Conference Proceedings of 4th International Scientific-Business Conference – Leadership and Management: Integrated Policies of Research and Innovations – LIMEN 2018, December 13th 2018, Belgrade, pp. 327-332.
 • Живкович, Е. (2012) Проблема мультикультурализмa в Сербии [Problem multikulturalizma u Srbiji]. В: A.С. Oбухов (Отв.ред.) Сборник докладов VII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований из области педагогики, психологии, социокультурной антропологии. Москва: ОООДТР „Исследователь“, c. 56–58.
 • Живкович, Е., Цэнджав, T. (2008) Особенности ассоциативного лексикона языковой личности старших подростков в России и Сербии [Osobine asocijativnog leksikona jezičke ličnosti omladine u Rusiji i Srbiji]. В: A.С. Oбухов (Отв.ред.) Сборник докладов III Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований из области педагогики, психологии, социокультурной антропологии, Москва: Издательский отдел Центра развития исследовательской деятельности учащихся “REDU“, c. 66–70.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.