KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE I ANGAŽOVANJE

/ / Konkursi, Vesti / 20. 06. 2024.

Na osnovu člana 30, stav 1, tačka 10, Statuta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, dekan Fakulteta raspisuje

  • Za izbor 1 (jednog) Docenta ili Vanrednog profesora u zvanje i angažovanje za užu umetničku oblast Gluma.

Uslovi: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za izbor koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), Statutom Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu (50/2019 od 27. 3. 2019. godine) i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Fakulteta savremenih umetnosti (broj: 46/2023 od datuma: 8. 2. 2023. godine).

Prijave sa pratećim prilozima (kojima se dokazuje ispunjavanje uslova koji se traže za zvanje u užu naučnu, odnosno umetničku oblast za koje se kandidat bira) podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu: Fakultet savremenih umetnosti, Ulica Svetozara Miletića 12, Beograd, sa naznakom „Prijava na Konkurs”.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs podnosi:

  1. prijavu;
  2. popunjen Obrazac prijave po objavljenom konkursu (Obrazac 2 u prilogu);
  3. relevantne dokumente kojima dokazuje da ispunjava uslove konkursa.

Dekan
Prof. dr Dragan Ćalović


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.