Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika

/ / Konkursi / 1. 10. 2020.

Na osnovu člana 30, stav 1, tačka 10 Statuta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu (broj: 50/2019 od 27. 3. 2019. godine), dekan Fakulteta raspisuje:

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika

  • za izbor 1 (jednog) nastavnika u nastavnička zvanja i zasnivanje radnog odnosa za uže umetničke oblasti: 1 (jedan) za užu umetničku oblast Gluma, i to sa punim/nepunim radnim vremenom.

Uslovi: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za izbor koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), Statutom Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu (50/2019 od 27. 3. 2019. godine) i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti (broj: 2/2018 i datum: 25. 2. 2018. godine).

Prijave sa pratećim prilozima (kojima se dokazuje ispunjavanje uslova koji se traže za zvanje u okviru uže naučne odnosno umetničke oblasti za koje se kandidat bira) podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu: Fakultet savremenih umetnosti, Ulica Svetozara Miletića br. 12, Beograd, sa naznakom „Prijava na Konkurs”.

Vršilac dužnosti dekana
Prof. mr Saša Filipović


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.