Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika

/ / Konkursi / 1. 10. 2020.

Na osnovu člana 30, stav 1, tačka 10 Statuta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu (broj: 50/2019 od 27. 3. 2019. godine), dekan Fakulteta raspisuje:

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika

  • za izbor 1 (jednog) nastavnika u nastavnička zvanja i zasnivanje radnog odnosa za uže umetničke oblasti: 1 (jedan) za užu umetničku oblast Gluma, i to sa punim/nepunim radnim vremenom.

Uslovi: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za izbor koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), Statutom Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu (50/2019 od 27. 3. 2019. godine) i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti (broj: 2/2018 i datum: 25. 2. 2018. godine).

Prijave sa pratećim prilozima (kojima se dokazuje ispunjavanje uslova koji se traže za zvanje u okviru uže naučne odnosno umetničke oblasti za koje se kandidat bira) podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu: Fakultet savremenih umetnosti, Ulica Svetozara Miletića br. 12, Beograd, sa naznakom „Prijava na Konkurs”.

Vršilac dužnosti dekana
Prof. mr Saša Filipović