Konkurs za izbor vanrednog profesora na FSU

/ / Vesti / 10. 05. 2021.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet savremenih umetnosti, u Beogradu raspisuje konkurs za izbor vanrednog profesora za radno mesto vanredni profesor, uže naučne oblasti: marketing, menadžment.

Uslovi za prijavu na konkurs

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za izbor koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), Statutom Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Statutom Fakulteta savremenih umetnosti i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Prijave sa pratećim prilozima (a kojim se dokazuje ispunjavanje uslova koji se traže za zvanje i užu naučnu, odnosno umetničku oblast za koju se kandidat bira) podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu Fakulteta savremenih umetnosti, ulica Svetozara Miletića 12, Beograd, sa naznakom Prijava na Konkurs.