Dušica M. Filipović

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Književnost

Predmeti
Osnove akademskog pisanja, Kultura govora i komunikacije, Akademsko pisanje, Stvaralačko pisanje 1, 2 i 3

Dušica Filipović završila je osnovne studije srpske književnosti i jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, magistarske studije završila je 2014.godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, a zvanje doktora književnih nauka stekla je 2016.godine na istom fakultetu.
Od 2016.godine radi kao predavač na Visokoj školi za vaspitače strukovnih studija Gnjilane sa privremenim sedištem u Bujanovcu.
Na Fakultetu savremenih umetnosti izabrana je u zvanje docenta 2017.godine.

Naučni rad:

 • -Filipović, D. Jedan kulturološki obrazac: etička i estetička polifonija ili upitomljavanje sveta, Međunarodno naučna konferencija Komunikacija, kultura, stvaralaštvo: nove naučne paradigme (Communication culture, creation: new scientific paradigms) koja je održana od 3. do 5. oktobra 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Editors: Virginia Popovic, Ivana Janjic, Speranta Milovanovici, Eugen gagea; Arad: „Vasile Goldis“, University Press, Novi Sad: Fondatia Europa, 2015, str. 322-329; Book of Abstracts 14-15; UDK:06.074/.078(497.11 Beograd) Faculty of Philosophy, University of Novi sad, 3-5 October 2014, Discrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei ISBN 978-973-664-779-6; ISBN 978-86-87879-14-0 [M 14]
 • Filipović, D. Između ratnog i mirnodopskog: muški i ženski princip u ‘Lirici Itake’ i ‘Dnevniku o Čarnojeviću’ Miloša Crnjanskog Međunarodni naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4 koji je organizovan na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 14. i 15. novembra 2014. godine; Zbornik radova, Filozofski fakultet u Nišu, Niš,-2015., str. 209-222; Međunarodni naučni skup Nauka i savremeni univerzitet Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu 15. i 16. novembra 2014. UDK 821.163.41.09-1 Crnjanski M.; 821.163.41.09 – 31 Crnjanki M [M 33]
 • Filipović, D. Od habitualnog ka rizomskom identitetu: etos dva književna lika u ‘Drugoj knjizi Seoba’ Miloša Crnjanskog. Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, 4. 12. 2014; U: Zbornik radova, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet,Novi Sad 2015, str 349-358. ISBN 987-86-6065-338-5; U: Second International Interdisciplinary Coference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, programme and book abstacts, ISBN978-86-6065 -286-9; CIP 316.7-029:088(048).3), COBISS.SR-ID 291780615, str. 33-34.
 • Filipović, D. Značenje abjektnog u prozi Miloša Crnjanskog. Međunarodna naučna konferencija Jezik, književnost, značenje održana od 24. do 25. aprila 2015. na Filozofskom fakultetu u Nišu; knjiga rezimea, str. 29.,Niš, 2015. U Zbornik radova: Jezik, književnost, značenje, književna istraživanja, Urednice: Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić, Niš, 2016, str. 103-114, UDK 821.163.41.09-3 Crnjanski, M. 82.0-3; BN978-86-7379-408-2; COBISS.SR-ID 222818060; U: Knjiga sažetaka- BOOK OF sa naučnog skupa Jezik, književnost, značenje Univerzitet u Nišu, održanog 24. i 25. aprila 2015. Filozofski fakultet, Departman za anglistiku, SCERO print- Niš, str.29
 • Filipović, D. Agon fluktualne i fertilne femine u romanu ‘Kap španske krvi’ Miloša Crnjanskog. Prvi međunarodni interdisciplinarni skup Karlovački dani slobodne misli održan u Ekološkom centru „Radulovački“, u Sremskom Karlovcima, od 5. do 7. juna 2015. U: Socijalne (de)konstrukcije identiteta. Zbornik radova sa I međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dane slobodne misli, CEZASM, Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci, 2015, str 107-119; UDC 821.163.41-31.09; knjiga sažetaka str.31. [M 33]
 • Filipović, D. Melanholija drugosti u putopisnom eseju Tajna Albrehta Direra. Drugi međunarodni interdisciplinarni skup Karlovački dani slobodne misli od 3. do 5. juna 2016. u Sremskim Karlovcima; U: Zbornik radova sa 2. interdisciplinarnog studentskog skupa Percepcije drugog kao drugačijeg, CEZASM; Knjiga druga, Sremski Karlovci,Ur.Andrae Raković, str. 103-114. 316.37(082)(0.34.4.) ISBN 978-86-019377-2-0.
  Saopštenja na skupovima međunarodnog nivoa :
 • Dušica Filipović (2015), A CULTURAL PATTERN:ETHIC AND AESTETIC POLYPHONY OR TAMING OF THE WORLD); Arad: „Vasile Goldis“, University Press, Novi Sad: Fondatia Europa, 2015, str. 322-329; Book of Abstracts 14-15; UDK:06.074/.078(497.11 Beograd) Faculty of Philosophy, University of Novi sad, 3-5 October 2014, Romaniei ISBN 978-973-664-779-6; ISBN 978-86-87879-14-0 [M 34]
 • Dušica Filipović (ENTRE LA GUERRE ET LA PAIX : LE PRINCIPE M LE ET PRINCIPE FEMININ DANS LIRIQE D’ ITHAQUE ET LE JOURNAL DE ČARNOJEVIĆ DE MILOS CRNJANSKI), Zbornik radova, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2015, str. 209-222; Međunarodni naučni skup Nauka i savremeni univerzitet Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu 15. i 16. novembra 2014. UDK 821.163.41.09-1 Crnjanski M.; 821.163.41.09 – 31 Crnjanki M. [M 34]
  -Dušica Filipović (TOWARD TOTALITY OF THE POWER: AGON OF FLUCTUAL AND FERTILE FEMINA IN THE ROMAN A DROP OF THE SPANISH BLOOD OF MILOS CRNJANSKI) U: Socijalne (de)konstrukcije identiteta. Zbornik radova sa I međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dane slobodne misli, CEZASM, Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci, 2015, str 107-119; UDC 821.163.41-31.09; knjiga sažetaka str.31. [M 34]
 • Filipović, Dušica. MELANCHOLY OF OTHERNESS IN MILOS CRNJANSKI’S ESSAY THE SECRET OF ALBRECHT DüRER, U: Knjiga sažetaka sa Drugog međunarodnog interdisciplinarnog skupa Karlovački dani slobodne misli (KDSM), CEZASM, Sremski Karlovci, 2016, str.10 [M 34]
 • Filipović, Dušica. (From habitual to rhizomatic identity: Ethos of two literary figures in „The second book of migrations“ of Milos Crnjanski) Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, 4.12 2014.; U: Zbornik radova, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet,Novi Sad 2015, str 349-358. ISBN 987-86-6065-338-5; U: Second International Interdisciplinary Coference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, programme and book abstacts, ISBN978-86-6065 -286-9; CIP 316.7-029:088(048).3), COBISS.SR-ID 291780615, str. 33-34. [M 34]
 • Filipović, Dušica (THE MEANING OF ABJECT IN THE PROSE OF MILOS CRNJANSKI, naučni skup: JEZIK, KNJIŽEVNOST, ZNAČENJE, U Zbornik radova: Jezik, književnost, značenje, književna istraživanja, Urednice: Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić, Niš, 2016, str. 103-114, UDK 821.163.41.09-3 Crnjanski, M. 82.0-3; BN978-86-7379-408-2; COBISS.SR-ID 222818060; U: Knjiga sažetaka- BOOK OF sa naučnog skupa Jezik, književnost, značenje Univerzitet u Nišu, održanog 24. i 25. aprila 2015. Filozofski fakultet, Departman za anglistiku, SCERO print- Niš, str.29 [ M 34]
 • Filipović, Dušica. Hronotop Vizantije u putopisu ‘LJubav u Toskani’ Miloša Crnjanskog. Međunarodna naučna konferencija Jezik, književnost, prostor održana od 28. do 29. aprila 2017. na Filozofskom fakultetu u Nišu; knjiga rezimea, str. 27-28, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2017 [M 34]
 • Filipović, D. (2015). Kosovo između svuda i nigde, (pogovor). U Ana Mumović, Kosovo – otvorena tema. Institut za srpsku kulturu, Priština – Leposavić, Kraljevo, Garficos, 2015, str. 125-132. ISBN 987-89025-22-4; COBISS.SR–ID 217287692; [M45]
 • Filipović, D. (2005). Iskorak u slobodu, predgovor Zborniku radova Sačekaj i svanuće učenika Medicinske škole u Velikom Ropotovu, Šilovu i Pasjanu, str. 12-13, Medicinska škola, Beosing, Beograd; ISBN 86-903227-5-2;COBISS.SR-ID 123496972; [M45]
 • Filipović, D. (2004). Krik bez eha i odziva, esej o slikarstvu Saše Filipovića, Literarni otisak, Gnjilane, str.189-191.; ISSN 1451-0499;COBISS.SR-ID 108644876 M 45
 • Filipović, D. (2017). Dafina Isakovič: Grčka vrba između dva sveta. U Školski čas jezika i književnosti, Časopis za metodiku nastave srpskog jezika i književnosti, broj 1, Godina XXXIII, IP „VAŠA KNJIGA“ d.o.o., 2017, str. 96-110, ISSN 0352-1338; ISSN 1450-6521 [M 52]
 • Filipović, D. (2016). Hrišćanska inicijacija i slatko pravoslavlje u knjizi ‘Sveti Sava’ Miloša Crnjanskog, U: Vidovdanski glasnik: godišnjak za kulturu, Dom kulture, Gračanica, 2016, Godina XXV, br. 24, str. 39-42, Priština, Europrint, ISSN 0354 – 7817 Vidovdanski glasnik; COBISS.SR-ID 30361351; [M52]
 • Filipović, D. (2015). Kroz oblak i prah, kroz zrak i dah: svrati u Draganac, ponekad. U: Vidovdanski glasnik: godišnjak za kulturu, Dom kulture, Gračanica, 2015, Godina XXIV, br. 23, str. 51-55, Priština, Europrint, ISSN 0354 – 7817 = Vidovdanski glasnik; COBISS.SR-ID 30361351; [M52]
 • Filipović, D. Predavanje po pozivu na Trećem međunarodnom interdisciplinarnom skupu Karlovački dani slobodne misli, Tema – Jezik i pseudosobenost, Sremski Karlovci, 2017. (Pozivno pismo dostavljeno u prilogu; odgovor KDSM-u o prihvatanju poziva; u dokumentaciji priloženoj na Konkurs); predavanje održano 2. juna 2017. Naziv predavanja: Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog: eros tela, mišljenja i jezika. U Knjiga sažetaka, str. 29-30
 • Filipović, D. Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog, odbranjen magistarski rad; mentor prof. Dr Jovan Delić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet; datum odbrane: 15. 07. 2014. godine. 329 strana.
 • Filipović, D. Poetika dinamičkog identiteta u delima Miloša Crnjanskog: odnos putopisno-memoarskog i dramskog prema romanesknom. (odbranjena doktorska disertacija); mentor, prof. dr Jovan Delić; Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet; datum odbrane: 22. 06. 2016. godine. 355 strana. [M71]
 • Autor Testa iz književnosti (3. godina) za polaganje diferencijalnog ispita na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, jul 2016. (zavedeno pod brojem 405 od 12. 07. 2016. i 389 od 06. 07. 2016. godine [P 17]
 • Autor Testa iz književnosti (4. godina) za polaganje diferencijalnog ispita na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, jul 2016. (zavedeno pod brojem 405 od 12. 07. 2016. i 389 od 06. 07. 2016. godine[P 17]
 • Selektorka i stalna članica žirija Međunarodnog literarnog konkursa Šantićevo pero od 2007 do 2017. godine (S 35)
 • Za podsticaj i učešće učenika na 14. likovnom i literarnom konkursu Svetosavlje i naše doba; dodelili Odbor za veronauku Eparhije bačke, Kolo srpskih sestara Eparhije bačke, Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine i Udruženje vojvođanskih učitelja, 2005.
 • Za lično angažovanje u realizaciji projekta Šantićevi dani (2007), OŠ „Aleksa Šantić“, Beograd
 • Druga nagrada na 11. književnim susretima „Gordana Brajović“ (Aleksinac, 2008) za mentorski rad sa učenikom Arula Aleksom
 • Čitalačka značka – za doprinos i afirmaciju čitalačke kulture među učenicima (2007-2008), Biblioteka grada Beograda
 • Ravnopravna nagrada za rad Otkucaji ćirilice u kategoriji kolektivnih učeničkih radova na 14. tradicionalnom likovnom i literarnom konkursu „Svetosavlje i naše doba“; dodelili Kolo srpskih sestara Eparhije bačke i Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine (2005)
 • Srebrni Orden Majke devet Jugovića (kao majci četvoro dece), srebrenjak i gramata (Vidovdan 2006), Eparhija raško-prizrenska, Prizren-Gračanica
 • Zlatni Orden Majke devet Jugovića (kao majci petoro dece), zlatnik i gramata (Vidovdan 2014), Eparhija raško-prizrenska i kosovsko-metohijska, Prizren-Gračanica
 • Počasni građanin carskog grada SIRMIUMA, srebrenjak i gramata (2012), Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica
 • Šantićevo pero (za umetničko dostignuće i iskazani talenat), 2012, OŠ „Aleksa Šantić“, Beograd

Zahvalnice: 

 • Za lično angažovanje u realizaciji projekta Šantićevi dani (2007), OŠ „Aleksa Šantić“, Beograd
 • Za dobrovoljno priložništvo u izgadnji Hrama Sv. Joakima i Ane (2007), Srpska pravoslavna crkvena opština, Kaluđerica
 • Zahvalnica za podsticaj i učešće učenika na 14. likovnom i literarnom konkursu Svetosavlje i naše doba; dodelili Odbor za veronauku Eparhije bačke, Kolo srpskih sestara Eparhije bačke, Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine i Udruženje vojvođanskih učitelja
 • Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem i kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave (2015), Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Filološki fakultet, Beograd
 • Savremeno izučavanje srpskog jezika i književnosti i slovenskih jezika kao maternjih, inoslovenskih i stranih (2014), Filološki fakultet, Beograd
 • Između propisa i prakse (2010), Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd
 • Modularni program permanentne računarske obuke – modul INICIJALNI (2008), Beograd
 • Program obuke u realizaciji nastave građanskog vaspitanja (2008), Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije u saradnji sa Građanskim inicijativama, Beograd
 • Igrati, pevati, stvarati plesom (2008), Dečji plesni savez Beograda
 • Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II (2010), Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
 • Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II (2008), Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
 • Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti I (2008), Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
 • Školsko ocenjivanje u osnovnoj školi (2007), Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd
 • Nastava srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi 47., 48., 49., 53., 56. i 57. Zimski seminar, (2006, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016), Filološki fakultet u Beogradu
 • Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi (2005), Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
 • Kreativno obrazovanje (2004), Univerzitet umetnosti u Beogradu, Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima
 • Srpski jezik u reformi škole (2002), Aranđelovac
 • Škola bez nasilja (permanentan program obuke u Ustanovi)
 • -Školski bilten Život je lep (2004, 2005)
 • Lingvistička brošura Ćućorenje (2005)
 • Intermedijalni projekat Otkucaji ćirilice (2005)
 • Redefinisan školski časopis Zora – tematski broj Otključavanje (god. 23, br. 41, maj 2005)
 • Kreativna radionica – dramski studio Niko kao ja u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda (2006)
 • Međunarodni literarni konkurs Šantićevo pero (selektor i stalni član žirija od 2007 do 2017)
 • Biografsko-analitički i teorijsko-estetički presek života i stvaralaštva Miloša Crnjanskog, multimedijalni modul oglednog časa književnosti Beskrajni plavi krug i u njemu: Miloš Crnjanski! (2007)
 • Organizacija i stručno vođenje ukupno 12 radionica iz projekta Škola bez nasilja (2013, 2014, 2015)
 • Saradnica i moderatorka na Filmskom danu mlade publike Evropske filmske akademije Dečjeg kulturnog centra Beograda (2014. i 2015. godine)
 • Koautorstvo sa akademskim umetnikom Miloradom Vukanovićem u izradi projektne aplikacije za Šantićevo pero – plaketa u tarakoti (2014)
 • Koautorstvo sa dr Miloradom Filićem i mr Sašom Filipovićem u izradi brošure Manastir Draganac – srpski istočnik po blagoslovu Njegovog preosveštenstva, Arhimandrita Ilariona (Lupulovića), nastojatelja manastira Draganac (u pripremi za štampu)
 • Koautorstvo sa Bogoslovijom Sveti Sava u Beogradu i nastavnicima verske nastave u pripremi i realizaciji Svetosavske akademije (dramski recital Nebeska liturgija vladike Nikolaja Velimirovića), Parohijski dom Hrama Svetog Save na Vračaru, 2016.
 • Autor scenarija Svetosavske akademije Sveti Sava – ime kojim se zovemo, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane- Bujanovac, 27. 1. 2017.
 • Autor scenarija za jubilarnu proslavu decenije Festivala dečjeg stvaralaštva Šantićevi dani – Šantićevo pero 2007-2017, 22. maj 2017, OŠ „Aleksa Šantić“, Kaluđerica
 • Vođenje ukupno 12 radionica iz projekta Škola bez nasilja, OŠ Aleksa Šantić, Beograd ,Organizacija i stručno vođenje, 2013.,2014.,2015.
 • Filmski dan mlade publike Evropske filmske akademije Dečjeg kulturnog centra, Beograd ,Saradnica i moderatorka ,2014.2015.
 • Kreativna radionica – dramski studio Niko kao ja u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda (2006) ,Autorka i stručni rukovodilac programa , 2006.
 • Međunarodni literarni konkurs Šantićevo pero ,selektorka i stalna članica žirija , 2007-2017.

Članstvo u upravnim odborima, savetima:

 • Član Programskog odbora Trećeg međunarodnog inerdisciplinarnog studentskog skupa KDSM u Sremskim Karlovcima ,Rad na programu i selekciji predavanja ,od 2. do 4. juna 2017.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.