Milena Ilić

docent

mail adresa: milena.ilic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Poslovna ekonomija i menadžment

Predmeti
Finansijski menadžment

Milena Ilić je doktor ekonomskih nauka. Objavila je preko 60 naučnih radova iz oblasti ekonomije i organizacionih nauka u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, monografijama i zbornicima međunarodnog i nacionalnog značaja.

Učestvovala je na brojnim konferencijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Citirana je u domaćim i međunarodnim naučnim radovima i knjigama. Autor je pet knjiga iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, upravljanja projektima, marketinga u javnom sektoru i osnova ekonomije.

Redovni je član Srpskog udruženja za marketing. Recenzent više tematskih zbornika naučnih radova međunarodnog značaja i nekoliko udžbenika i priručnika, kao i član uređivačkog odbora jednog naučno-stručnog časopisa.

Pored višegodišnjeg pedagoškog rada, ima i 16 godina radnog iskustva u javnom sektoru i učešće u brojnim projektima. Konsultant je u privredi i javnom sektoru. Naučne oblasti koje istražuje su: menadžment ljudskih resursa, osnove ekonomije, ekonomija javnog sektora, menadžment, i drugo.

Docent je Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu i profesor strukovnih studija Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ITS – Beograd u kojoj je angažovana na osnovnim i master strukovnim studijama.