Saša Stepanović

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Pedagoške nauke

Predmeti
Pedagogija, Didaktika, Metodika

Diplomirao na dva fakulteta, Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje pedagije i na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, smer: profesor razredne nsastave. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2016. na odeljenju pedagogije.

Bio je angažovan na Učiteljskom fakultetu na predmetima Pedagoška informatika i Obrazovna tehnologija. Trenutno predaje i na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu na katedrama za Psiholgiju, Logopediju, Okupacionu terapiju i Socijalni rad.

U periodu od 2009. do 2018. radio je kontinuirano, pored angažmana na fakultetu, u nekoliko osnovnih škola, kao profesor razredne nastave.
Posebna polja interesovanja: pedagogija, didaktika sa metodikama, specijalna pedagogija, okupaciona terapija, nastava, učenje.

Član je redakcijskog odbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u okviru izdavačke delatnosti, katedre za motoričke poremećaje i hronične bolesti u Geteborgu u Švedskoj, sa kojom sarađuje u okviru dela koji se tiče prilagođavanja udžbenika učenicima sa smetnjama u redovnoj školi. Tu je došao na poziv profesorke Selme Tuševljak, specijalnog pedagoga sa Geteborg Univerziteta, zbog toga jer je pronašla značajne delove njegovog istraživačkog rada u monografiji „Inkluzija“ koji su korisni za satavnjanje gore pomenutog udžbenika.

Bio je gost urednik istaknutog američkog međunarodnog časopisa „IGI Global book series Advances in Religious and Cultural Studies“ 2020. godine. U istom časopisu je bio i recenzent nekih naučnih radova.

S obzirom da je jedno od polja istraživačkog interesovanja dr Saše Stepanovića didaktika i specijalna pedagogija, bavi se i disciplinama specijalne pedagogije u koje se ubrajaju: surdopedagogiju, tiflopedagogiju, oligofrenu pedagogiju, pedagogiju besprizorne, psihopatske i neuropatske dece, logopedsku pedagogiju i medicinsku pedagogiju.
Trenutno realizuje nastavu na sledećim studijskim predmetima na sva tri nivoa studija:

 • Osnovi pedagogije,
 • Teorija organizacije nastave,
 • Teorijske osnove inkluzije i integracije,
 • Pedagoška psihologija,
 • Organizacija i programiranje slobodnog vremena,
 • Okupaciona terapija kod osoba kojima je potrebna posebna podrška,
 • Metodika nastave psihologije,
 • Evaluacija znanja i obrazovnih ishoda.

Autor je pet naučnih monografija:

 • Inkluzija,
 • ADHD i ADD-poremećaj pažnje iz drugog ugla,
 • Organizacija slobodnog vremena,
 • Okupaciona terapija u radu sa decom i odraslima,
 • Velika seksualna pobuna.

Autor je Praktikuma stručne prakse za psihologe, na drugoj, trećoj i četvrtoj godini akademskih studija.

 • Stepanović, S. (2012). Mišljenja nastavnika o uzrocima i načinima prevencije školskog neuspeha. Inovacije u nastavi, Učiteljski fakultet, Beograd. Br. 4, Vol. 25, str: 78-89. UDC 371.212.72
 • Stepenović, S. (2013). Porodični činioci školskog (ne)uspeha. Inovacije u nastavi, Učiteljski fakultet, Beograd.
 • Stepanović, S. (2017). Porodične prilike i uspeh učenika u osnovnoj školi. Učenje i nastava , Vol 1, str. 55-72. ISSN 2466-2801.
 • Stepanović, S. (2018). Zastupljenost različitih oblika rada u inkluzivnoj nastavi koju pohađaju učenici sa senzornim smetnjama, Nastava i vaspitanje, Vol. 67, br. 3, str. 541-553, ISSN 0547-3330, UDK 376.1-056.26/.36-057.874(491.11) 371.3-056.26/36.
 • Stepanović, S. (2018). The frequency of usage of different work forms in an inclusive teaching environment. HUMAN Research in rehabilitation, Volume 8, Issue 2. ISSN 2232-9935.
 • Stepanović, S. (2018). Menadžment u predškolskim ustanovama. Megatrend revija/Megatrend review 2018, P.br. 1218/18, ISSN 1820-3159.
 • Stepanović, S. (2018): Rad sa učenicima sa oštećenjem sluha u inkluzivnoj nastavi: karakteristike i izazovi. Inovacije u nastavi, br. 4/2018, Učiteljski fakultet, Beograd.
 • Stepanović, S. (2018). Zastupljenost oblika rada u inkluzivnoj nastavi u Beogradu. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, broj 4/2018, str. 837-850, Novi Sad, UDC 376.1-056-23/.36(497.11 Beograd).
 • Stepanović, S., Pelemiš, V., Nikolić, I. (2020). School Facilities achieved in the field of nature and society with persons with easy intellectual disabilites in the primary school. Journal Plus Education, 2/2020, ISSN: 1842-077x
 • Stepanović, S., Milivojević, T., Manić, Lj. (2020). Marginalization of Pupils With Disabilities in Educational System: Developing the Idea of Educating Pupils With Disabilities, IGI Global, Hershey PA, USA 17033, pp. 216-234, DOI: 10.4018/978-1-5225-9627-1.ch010.
 • Stepanović, S., Živković, J. (2020). The role of parents in children’s early speech and language development, Between tradition and transition – Tematic collection of proceedings of the international importance – Latest developments in speech therapy, occupational therapy and social work (283-294): Belgrade, Visoka škola socijalnog rada, ISBN 978-86-81394-14-4, DOI:159.946.3.075-053.2.
 • Milosavljević-Đukić, I., Stepanović, S. (2020). Protection of children from abuse and neglect, Between tradition and transition – Tematic collection of proceedings of the international importance – Latest developments in speech therapy, occupational therapy and social work (183-196), Belgrade, Visoka škola socijalnog rada, ISBN 978-86-81394-14-4, DOI:1364.63-053.2/6(497.11).
 • Stepanović, S. (2019). The prevalence of different teaching methods in inclusive education. HUMAN Research in rehabilitation, Volume 9, Issue 1. ISSN 2232-9935.
 • Stepanović, S., Živković, J. (2020). Working with pupils with hearing impairments in an inclusive education: characteristics and competences. HUMAN Research in rehabilitation, Volume 10, ISSN 2232-996X.
 • Milivojević, T., Stepanović, S. (2018). Starenje i agresivnost: Psihološke i društvene perspektive, Gerontologija, Beograd. Br.2/2018, str:35-44, UDK: 316.624-053.9, COBISS.SR-ID 275784460.
 • Simatković, M., Stepanović, S., Grbić, A. (2018). Karakteristike rehabilitacije starijih osoba u okviru vaninstitucionalne zaštite, Gerontologija, Beograd, Br.2/2018, str: 79-100, UDK: 364-787.22-053.9 (497.11), COBISS.SR-ID 275789580.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.