Žana Bojović

Žana Bojović

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Pedagogija, Didaktika, Metodika

Predmeti
Pedagogija

Diplomirala na Filozofskom fakuletetu u Sarajevu, na odseku za pedagogiju i psihologiju. Akademski nazivi: magistar pedagoških nauka (odbranjena magistarska teza 2003.) i doktor pedagoških nauka (disertacija odbranjena 2009.) Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za pedagogiju.
Trenutno realizuje nastavu na sledećim studijskim predmetima na sva tri nivoa studija:

  • Opšta pedagogija
  • Didaktika
  • Andragogija
  • Sistemi obrazovanja
  • Teorijski problemi didaktike
  • Teorijski problemi metodike razredne nastave

Objavila je preko devedeset naučno-stručnih radova u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja: Nastava i vaspitanje, Pedagogija, Pedagoška stvarnost, Inovacije u nastavi, Godišnjak SAO, Zbornik Učiteljskog fakulteta iz Užica, Zbornik Tehničkog fakulteta u Čačku i Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Zbornik NISUN Filozofskog fakulteta u Nišu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju, Croatian Journal of Education; Journal of art and humanities).
Autor je dve monografije: Udžbenik u funkciji intelektualnog vaspitanja i Estetska kultura) i koautor u izradi četiri praktikuma.